KFPS Royal Friesian
Jaarplan fokkerijraad 2019/2020

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Onderwerp

Planning

Aangeboren aandoeningen/Genomics

 

Nadat de DNA-(merkertest) voor waterhoofd en dwerg in gebruik zijn genomen, is in 2014 genetisch onderzoek gestart voor Megaoesophagus, Aortaruptuur en Staart- en maneneczeem. De eerste onderzoeken zijn eind 2015 afgerond en hebben nog niet tot een toepasbare test gerealiseerd. Op basis van een GWAS (genomic-wide association) is vastgesteld dat Megaoesophagus en aortaruptuur mogelijk niet een monogenetische wijze van overerving kennen. Vervolgonderzoek ligt in een herhaling van het GWAS-onderzoek op basis van een groter aantal cases & controls.

Een GWAS voor staart- en maneneczeem op basis van een groot aantal leiders en controledieren heeft wel tot een markerpanel geleid, maar deze verklaard nu nog niet voldoende de genetische variatie, om te komen tot voldoende betrouwbare (genetische) fokwaarden. Momenteel wordt nagedacht over vervolgonderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Vruchtbaarheid

Spermakwaliteit

In 2019 is een onderzoek gestart naar DNA-fragmentatie (DFI) van sperma. Dit onderzoek zal in de komende jaren een vervolg krijgen en moet opleveren dat er een normering komt voor DFI dat deel gaat uitmaken van het Hengstenkeuringsreglement.

 

 

 

2019-

Onderzoek trainingsbelasting Centraal onderzoek

In het Centraal onderzoek van 2020 zal middels hartslag- en lactaatmeting onderzoek gedaan worden naar de aard van de trainingsbelasting. Beoogd wordt, op basis hiervan het trainingsschema te optimaliseren. 

 

2020

Herformulering KFPS-fokdoel

De FR komt met een herziening van het KFPS-fokdoel. Hierin zal ondermeer het fok- en sportdoel geintegreerd worden.

 

2020

Karakter

Vastgesteld is dat er te weinig informatie beschikbaar is over de vererving van karakter van de KFPS-hengsten. Vanaf 2013 worden de ABFP-paarden en de CO-hengsten gescoord voor 18 karakter-gerelateerde kenmerken. De kenmerken kunnen grofweg in twee├źn worden opgedeeld, kenmerken die te maken hebben met de betrouwbaarheid van de paarden en kenmerken die verband houden met de trainbaarheid. Een analyse in 2016 heeft opgeleverd, dat de kenmerken binnen de twee groepen sterk met elkaar gecorreleerd zijn. Daarnaast is een ligt negatieve correlatie vastgesteld tussen de twee groepen. Dit zou inhouden, dat het selecteren voor een sportgerelateerd karakter, in geringe mate leidt tot een verlies aan betrouwbaarheid. 

In 2019 zijn de genetische parameters en fokwaarden geschat voor de 18 kenmerken. Dit onderzoek geeft aan dat de meeste kenmerken een redelijke mate van erfelijkheid hebben. De betrouwbaarheden van deze fokwaarden liggen (bij 20 nakomelingen) rond de 55% en zijn daarmee aan de lage kant. De betrouwbaarheden zullen enerzijds nog iets toenemen, als bij een groter aantal gescoorde paarden, de erfelijkheidsgraden nog iets hoger zullen worden. Anderzijds zal de FR nadenken over nieuwe soorten informatie, die aan de karakterscores kunnen worden toegevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Digitale bewegingsanalyse

De FR bekijkt systemen die kunnen bijdragen tot een objectieve meting van bewegingseigenschappen, welke verschillende stadia van keuringen en selectie toegepast kunnen worden.

 

 

Inteelt

Het fokkerijbeleid heeft ertoe geleid dat de inteelt binnen de populatie Friese paarden, beneden de daarvoor geldende norm blijft. Het monitoren van inteelt en het finetunen van het beleid blijft desondanks van groot belang. De FR houdt zich hiermee bezig.

 

Fokkerijbevordering

1. Onderzoeken fonds voor Embryo-transplantatie/ICSI

De Fokkerijraad zal een voorstel doen voor het komen tot een fonds voor ET/ICSI. Hiermee wordt beoogd, deze voortplantingstechnieken tbv de fokkerij te stimuleren.

2. Later keuringsmoment voor zogende Ster- en Kroonmerries

Al jaren wordt geconstateerd dat een groot aantal merries die tbv promotie naar een hoger predicaat gust worden gehouden. Dit ondanks het jurybeleid om nadrukkelijk rekening te houden met de gezoogde status. Samen met de KFPS-inspectie zal bekeken worden om een mogelijkheid te scheppen om zogende merries later in het seizoen te keuren.

2020

Selectie voor duurzaamheid

Duurzaamheid is mede erfelijk bepaald. Het is lastig om hiervoor te selecteren. Het melden van overlijden gebeurd behoorlijk onvolledig. Bovendien komt deze informatie als mosterd na de maaltijd. Gekeken zal worden of het mogelijk is, te werken met survival rates en gecorreleerde kenmerken, om verschillen in vererving van duurzaamheid tussen hengsten in beeld te kunnen brengen. In 2019 is door de WUR een onderzoek gestart, waarvan de uitkomsten in 2020 verwacht worden. Op basis hiervan kan het vervolg bepaald worden.

 

 

 

 

 

 

 

2020