KFPS Royal Friesian
Jaarplan fokkerijraad 2016/2017

 

 
 

 

Onderwerp

Planning

Aangeboren aandoeningen/Genomics

 

Aangeboren aandoeningen

Nadat de DNA-(merkertest) voor waterhoofd en dwerg in gebruik zijn genomen, is in 2014 genetisch onderzoek gestart voor Megaoesophagus, Aortaruptuur en Staart- en maneneczeem. De eerste onderzoeken zijn eind 2015 afgerond en hebben nog niet tot een toepasbare test gerealiseerd. Op basis van een GWAS (genomic-wide association) is vastgesteld dat Megaoesophagus en aortaruptuur niet een monogenetische wijze van overerving kennen. Een GWAS voor staart- en maneneczeem op basis van een groot aantal leiders en controledieren heeft wel tot een markerpanel geleid, maar deze verklaard nu nog niet voldoende de genetische variatie, om te komen tot voldoende betrouwbare (genetische) fokwaarden. Momenteel wordt nagedacht over vervolgonderzoek.  

 

Genomic selection

Genomics is een uitstekend instrument om te selecteren tegen aangeboren aandoeningen. De FR zal zich het komende seizoen oriënteren hoe genomics ook voor kenmerken als exterieur, sportaanleg en karakter toegepast kan worden en welke consequenties dit heeft voor het fokprogramma.

 

 

2014-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

Vruchtbaarheid

Spermakwaliteit

Bij Utrecht Universiteit is een onderzoek uitgezet naar het bevruchtend vermogen van spermacellen met een afwijkende kopkap. Op basis hiervan zou de beoordeling van spermakwaliteit (tbv de hengstenselectie) mogelijk herzien kunnen worden. resultaten worden in de loop van 2017 verwacht

 

 

 

 

2016-2017

Uithoudingsvermogen

Het een aantal jaren terug uitgevoerde onderzoek naar uithoudingsvermogen op basis van hartslag- en lactaatmeting, heeft niet geleid tot een bruikbare selectieprocedure. De FR kijkt alternatieven, om te komen tot parameters waarvoor geselecteerd kan worden.

 

 

Röntgenologisch onderzoek

Het beleid ten aanzien RO zal door de Fokkerijraad opnieuw tegen het licht gehouden worden. De vraag is of het huidige selectie beleid tav OC(D) voldoende effectief is en er zal gekeken worden naar een alternatieve benadering. Gedacht wordt ondermeer aan een nakomelingenonderzoek. Verder zal ook de selectie tav verbening van het hoofkraakbeen opnieuw bekeken worden

 

2017

Karakter

Vastgesteld is dat er te weinig informatie beschikbaar is over de vererving van karakter van de KFPS-hengsten. Vanaf 2013 worden de ABFP-paarden en de CO-hengsten gescoord voor 18 karakter-gerelateerde kenmerken. De kenmerken kunnen grofweg in tweeën worden opgedeeld, kenmerken die te maken hebben met de betrouwbaarheid van de paarden en kenmerken die verband houden met de trainbaarheid. Een analyse in 2016 heeft opgeleverd, dat de kenmerken binnen de twee groepen sterk met elkaar gecorreleerd zijn. Daarnaast is een ligt negatieve correlatie vastgesteld tussen de twee groepen. Dit zou inhouden, dat het selecteren voor een sportgerelateerd karakter, in geringe mate leidt tot een verlies aan betrouwbaarheid. Uiteindelijk is het de bedoeling dat fokwaarden voor de karakterkenmerken geschat gaan worden. Hiervoor moet van 1200 paarden informatie verzameld zijn. Einde 2016 was de helft gerealiseerd.

 

2013-

Digitale bewegingsanalyse

De FR bekijkt systemen die kunnen bijdragen tot een objectieve meting van bewegingseigenschappen, welke verschillende stadia van keuringen en selectie toegepast kunnen worden.

 

 

Inteelt

Het fokkerijbeleid heeft ertoe geleid dat de inteelt binnen de populatie Friese paarden, beneden de daarvoor geldende norm blijft. Het monitoren van inteelt en het finetunen van het beleid blijft desondanks van groot belang. De FR houdt zich hiermee bezig.

 

Optimalisatie merrieselectie

De genetische vooruitgang voor de fokdoelkenmerken wordt beperkt doordat de merrieselectie inefficient is. Voor een jaargang nieuwe hengsten wordt ruwweg gebruik gemaakt van ongeveer 20 hengsten, terwijl hiervoor bij benadering 2000 merries nodig zijn. Gekeken zal worden in hoeverre nieuwe voortplantingstechnieken een bijdrage aan kunnen leveren aan een effectievere selectie en hoe de kosten hiervan zich verhouden tov de revenuen. 

 

Door KFPS-staigaire Imke Leemans wordt in kader van een afstudeerproject heeronderzoek naar gedaan. Afronding: medio 2017

Selectie voor stokmaat

Friese paarden worden steeds groter. Gemiddeld ruim 1 cm per generatie. Regelmatig wordt de zorg geuit dat paarden te groot gaan worden. De vraag is hoe hier in foktechnische zin mee om moet worden gegaan.

 

Iom Inspectie zal bekeken worden hoe hier in het kader van keuringsbeleid mee om dient worden te gaan. 2017