KFPS Royal Friesian

Het KFPS heeft verschillende geledingen: Zo zijn er beleidsbepalende organen, adviserende en uitvoerende organen en externe commissies. Onderstaand een overzicht van alle commissies en raden die een rol spelen binnen het KFPS. Het Algemeen Bestuur heeft een beleidsbepalende functie.

 

Algemeen Bestuur

 Bestuur KFPS
Tineke Schokker Eastermar Voorzitter

Miel Janssen

Waskemeer

Penningmeester

Ella Wiersma Wytgaard Algemeen bestuurslid
Martine Breedveld Leiderdorp  
Jan Veldhuis Opeinde  

 

Ereleden

Sietse de Boer, Garijp
Cees Roozemond, Bergen

 

Leden van Verdienste

Jan Hendriks, Lithoijen
Jelle de Vries, Idskenhuizen

Detlef Elling, Klötze (Duitsland)


Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die uit de regiovergaderingen door de leden zijn gekozen en heeft een controlerende functie. De Ledenraad kent twee interne commissies:
1. Vertrouwenscommissie: heeft tot taak het selecteren van kandidaten voor het vervullen van (komende) vacante plaatsen in het bestuur.
2. Financiële commissie: heeft tot taak namens de ledenraad het doen van onderzoek naar financiële aangelegenheden van het KFPS.
 
Ledenraadsleden (met hun eventuele bijzondere functies):

Regio       

Groningen-Drenthe combinatie

Vacature

A. Lueks

 

Ta it Bihâld


A. van der Zee
 

P. Wijbenga

P. Kamminga

It Fryske Greidhynder

S. Veenstra Sj. Ruiter  

It Fryske Hynder

J.W. de Boer

F.N. Wolfswinkel

Vertrouwenscommissie

Mw. A. Mandemaker
Vertrouwenscommissie

Het Friese paard Wolvega

D. Hoekstra

M. de Jong

 

Het Friese paard Midden-Nederland

A. Thomassen
Financiële Commissie

I.G. Lokhorst
Financiële Commissie

Mw. G. van Harten

Vertrouwenscommissie

Het Friesche paard Oost Nederland

P. Tanck
Vertrouwenscommissie

B.C. Nijhof

Financiële Commissie

 

Het Friesche paard in Noord- en Zuid Holland

J.J.H. Boot

Voorzitter bijzondere besloten LR vergadering

Mw. A. Glas
 

F. Smit

Het Friesch paard Zuid Nederland

Mw. M.J.J.M. van Leeuwen
Vice-voorzitter bijzondere besloten LR vergadering

R. Flier
 

W. Lucius
 

Het Friesch paard Limburg

Mw. M. Bekx-Boons
Vertrouwenscommissie


H. Hurkmans

 

Duitsland

Mw. J. Haverschmidt

Mw. M. van Ingen Schenau

H.J. Bothmer

Noord-Amerika & Canada

Mw. E. Miley T. van der Kooi J. van der Kooy

Overige buitenlanden

Mw. S. Ioannou-Georgiou

Mw. L. Grundtvig-Sorensen/J. Rodriguez 

Mw. N. Davis


World Friesian Horse Organisation
De World Friesian Horse Organisation is het overlegorgaan van het bestuur van het KFPS met de besturen van de buitenlandse vereniging. Het bestuur van de WFHO wordt gevormd door voorzitter en secretaris van het KFPS, de drie buitenlandse ledenraadsleden een afgevaardigde vanuit de Duitse en Noord-Amerikaanse vereniging.
 
Inspectie, (verrichtings)jury en paspoortconsulenten
Inspectie: Algemene taken zijn het formuleren en het uitvoeren van het keuringsbeleid, dat afgestemd moet zijn op het door de ledenraad vastgestelde fokdoel en fok- en selectiebeleid als vastgelegd in het reglement stamboekwezen.

 

Inspectie   

Sabien Zwaga

Joure
Piet Bergsma Zandhuizen
Jan Hellinx  Meeuwen (België)
Corrie Terpstra-van der Meer Ee
Popke van der Meulen (aspirant) Hardegarijp
Manuel Gasseling (aspirant) Wehl


Jury

De jury is belast met de uitvoering van het keuringsbeleid. De volgende personen zijn als jurylid verbonden aan het KFPS:
L. Hompe (senior), U. Beissner (Duitsland), L. Boelens, D. Brummel, A. Elsinga, E. Reen, J. Slootjes, Fr. Smits, W.S. Sonnema, W.T. Thijssen (senior), D. van Vliet, J. van der Velde, P. de Meulmeester, W. Blom, Marissa Visser (aspirant) en Anouk Holleman (aspirant).
 
Verrichtingsjury

De verrichtingsjury is belast met de jurering van de ABFP- en IBOP-testen. De verrichtingsjury bestaat uit Herman Smit (Arum), Nella Bijlsma (Giekerk), Gotien Sipsma (Burgum), Hergen van Hall (Oldeboorn), Ester Reen (Baaijum), Kristel van Duren Bodewes (Heerde), Christa Larmoyeur (Winschoten), Corrie Rave (Alteveer), Jos van der Wal (Hengelo) en Ito Werkman (Ten Post), 
 
Paspoortconsulenten

Het team paspoortconsulenten is belast met de uitvoering van het I&R reglement van het KFPS. Het team bestaat uit Jaap van der Meulen (coördinator), Reitze Faber, Lammert Jager, Doede de Jong, Eppie de Jong, Geert de Jong,  Obe Mous, Marten de Vries, Ilse Niesing, Iris Bakker, Femmie de Groot, Fia van der Stoep, Arend Kuperus, Aukje Veldman-Boomsma, Baukje de Jong, Jan Wietse de Boer en Johan Hielkema.
 
Fokkerijraad

De fokkerijraad adviseert het KFPS-bestuur inzake het fokdoel en het fok-en selectiebeleid binnen het KFPS. De volgende personen hebben zitting in de fokkerijraad: Tjitze Bouma (voorzitter), Brandt Schaap, Sander Putman, Esther Liano, Sietske Oosterbaan, Marc-Peter Spahn, Hans Boersma en Jan Vriend.
 
Externe commissies
Tuchtcommissie
De tuchtcommissie behandelt overtredingen, zoals vastgesteld in het tuchtreglement van het KFPS en bestaat uit de volgende personen Mr. M.L. Blackstone, Mr. M. Brinksma, Mr. A.J. Roos.
Plaatsvervangend lid: Mr. P.A. van der Vliet
 
Commissie van beroep

Het tuchtreglement geeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtraad bij de commissie van beroep.
Mr. C.M. Telman, Mr. E.J. Kuiters, Mr. P. Wijnands
Plaatsvervangend lid: Mr. K.E. Wielenga
 
College van appèl

Het College van appèl heeft tot taak namens de ledenraad het behandelen van een uitspraak over een door een lid gedaan beroep tegen een besluit van het bestuur.
Mr. K. Bunk, C. de Vrieze, mw. A. Kroondijk
Plaatsvervangend lid: Mw. E. Revet en W. de Vries
 
Klachtenadviescommissie

Deze is ingesteld om het bestuur te adviseren in zake schriftelijk ingediende klachten over gedragingen van het bestuur, commissies, functionarissen, directie en overige werknemers van het KFPS, e.e.a. als bedoeld in de door het bestuur vastgestelde klachtenprocedure KFPS.
Mr. L.H. Haarsma, P. Hoekstra, Mr. W. Sleijfer.

 

Integriteitscommissie
De integriteitscommissie adviseert bij de benoemingen van functionarissen in het geval van dubbelfuncties en adviseert bij vragen en geschillen in relatie tot integriteitskwesties binnen het KFPS
D. Andela (voorzitter), Mw. E. Rosheuvel, Mw. N.A.M. Wygman (secretaris)
Plaatsvervangende leden: Mw. F.A.M.H. Severijnen, H.J. Bodiféé

 

123movies