KFPS Royal Friesian

Het KFPS heeft verschillende geledingen: Zo zijn er beleidsbepalende organen, adviserende en uitvoerende organen en externe commissies. Onderstaand een overzicht van alle commissies en raden die een rol spelen binnen het KFPS. Het Algemeen Bestuur heeft een beleidsbepalende functie.

 

Algemeen Bestuur

 Bestuur KFPS

 Bert Wassenaar

Amstelveen 

Voorzitter

 Geralt Pots

Nuis

Vice-Voorzitter en Secretaris

 Peter Bazuijnen

Diever

Penningmeester

 Detlef Elling

Klötze (Dtsl)

Algemeen bestuurslid

Sieneke Mekkes

Buitenpost

Algemeen bestuurslid

 

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die uit de regiovergaderingen door de leden zijn gekozen en heeft een controlerende functie. De Ledenraad kent twee interne commissies:
1. Vertrouwenscommissie: heeft tot taak het selecteren van kandidaten voor het vervullen van (komende) vacante plaatsen in het bestuur.
2. Financiële commissie: heeft tot taak namens de ledenraad het doen van onderzoek naar financiële aangelegenheden van het KFPS.
 
Ledenraadsleden (met hun eventuele bijzondere functies):

Regio       

Groningen-Drenthe combinatie

 

Mw. J. van der Ark

Mw. M. van der Weide

Ta it Bihâld

Y. de Vries
Vertrouwenscommissie

Tj. Bosma

P. Kamminga
Financiële Commissie

It Fryske Greidhynder

 

A. Bouma
Vertrouwenscommissie

Sj. Ruiter

It Fryske Hynder

T. Bouma
Vice-vo
orzitter bijzondere besloten LR vergadering

 

R. Bos
Financiële Commissie

Mw. A. Mandemaker

Het Friese paard Wolvega

 

Mw. H. van Wijncoop

D. Hoekstra

Het Friese paard Midden-Nederland

C. Veldjesgraaf

I.G. Lokhorst
Financiële Commissie

Mw. G. van Harten

Het Friesche paard Twente Achterhoek

 

P. Tanck

H. Vloedgraven

Het Friesche paard in Noord- en Zuid Holland

J.J.H. Boot

Voorzitter bijzondere besloten LR vergadering

Mw. A. Glas
Vertrouwenscommissie

F. Smit

Het Friesch paard Zuid Nederland

Mw. M.J.J.M. van Leeuwen
Vertrouwenscommissie

J.P. Raaijmakers
 

W. Lucius
Vertrouwenscommissie

Het Friesch paard Limburg

Mw. M. Bekx-Boons

Mw. A. van Kempen-Elberse

 

Duitsland

F. Frerichs

Mw. M. van Ingen Schenau

H.J. Bothmer

Noord-Amerika & Canada

W. Bron

G. Steenbeek

T. Vanderkooi

Overige buitenlanden

A. Henriksen

Mw. E. de Boer/Mw. A. de Jager

Mw. N. Davis


World Friesian Horse Organisation
De World Friesian Horse Organisation is het overlegorgaan van het bestuur van het KFPS met de besturen van de buitenlandse vereniging. Het bestuur van de WFHO wordt gevormd door voorzitter en secretaris van het KFPS, de drie buitenlandse ledenraadsleden een afgevaardigde vanuit de Duitse en Noord-Amerikaanse vereniging.
 
Inspectie, (verrichtings)jury en paspoortconsulenten
Inspectie: Algemene taken zijn het formuleren en het uitvoeren van het keuringsbeleid, dat afgestemd moet zijn op het door de ledenraad vastgestelde fokdoel en fok- en selectiebeleid als vastgelegd in het reglement stamboekwezen.

 

Inspectie   

Jaap Boersma          

Oudega

Harrie Draaijer

Itens

Louise Hompe

Groningen

Sabien Zwaga


Joure
 
Piet Bergsma

Zandhuizen
 Jan Hellinx (aspirant) Meeuwen (België)


Jury

De jury is belast met de uitvoering van het keuringsbeleid. De volgende personen zijn als jurylid verbonden aan het KFPS:
U. Beissner (Duitsland), L. Boelens, A. Elsinga, G. Kuipers, H. van der Meulen, P. van der Meulen, E. Reen, J. Slootjes, Fr. Smits, W.S. Sonnema, C. Terpstra-van der Meer, W.T. Thijssen, D. van Vliet, J. van der Velde, M. Gasseling (aspirant), P. de Meulmeester (aspirant) en W. Blom (aspirant).
 
Verrichtingsjury

De verrichtingsjury is belast met de jurering van de ABFP- en IBOP-testen. De verrichtingsjury bestaat uit Reitse Faber (Dijken), Herman Smit (Arum), Gerard Vermunt (Emmeloord), Haike van der Meulen (Noordbergum), Nella Bijlsma (Giekerk), Swaen Brink (Cornwerd), Gotien Sipsma (Burgum) en Hergen van Hall (Oldeboorn).
 
Paspoortconsulenten

Het team paspoortconsulenten is belast met de uitvoering van het I&R reglement van het KFPS. Het team bestaat uit Jaap van der Meulen (coördinator), Reitse Faber, Lammert Jager, Doede de Jong, Eppie de Jong, Geert de Jong,  Obe Mous en Marten de Vries.
 
Sportraad

De sportraad adviseert het KFPS-bestuur inzake het sportdoel en sportbeleid binnen het KFPS. De sportraad bestaat uit: Oene Bosma (voorzitter), Udo de Haan,  Martsje Bergsma, Maaike Teekens, Ria Hettinga en Esther Liano.
 
Fokkerijraad

De fokkerijraad adviseert het KFPS-bestuur inzake het fokdoel en het fok-en selectiebeleid binnen het KFPS. De volgende personen hebben zitting in de fokkerijraad: Aat Both (voorzitter), Willem de Boer, Harrie Draaijer, Waling Haijtema, Jan van Weperen, Lourens van der Meer, Jan Vriend, Brandt Schaap en Sander Putman.
 
Externe commissies
Tuchtcommissie: De tuchtcommissie behandelt overtredingen, zoals vastgesteld in het tuchtreglement van het KFPS en bestaat uit de volgende personen Mr. M.L. Blackstone, Mr. M. Brinksma, Mr. A.J. Roos.
Plaatsvervangend lid: Mr. P.A. van der Vliet
 
Commissie van beroep

Het tuchtreglement geeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtraad bij de commissie van beroep.
Mr. C.M. Telman, Mr. E.J. Kuiters, Mr. P. Tuinman
Plaatsvervangend lid: Mr. K.E. Wielenga
 
College van appèl

Het College van appèl heeft tot taak namens de ledenraad het behandelen van een uitspraak over een door een lid gedaan beroep tegen een besluit van het bestuur.
Mr. K. Bunk, J. Bakker, C. de Vrieze
Plaatsvervangend lid: H. van Dieren en W. de Vries
 
Klachtenadviescommissie

Deze is ingesteld om het bestuur te adviseren in zake schriftelijk ingediende klachten over gedragingen van het bestuur, commissies, functionarissen, directie en overige werknemers van het KFPS, e.e.a. als bedoeld in de door het bestuur vastgestelde klachtenprocedure KFPS.
Mr. L.H. Haarsma, P. Hoekstra, Mr. W. Sleijfer.