KFPS Royal Friesian

1 Doelstelling
Het reglement voorziet in de mogelijkheid om hengsten met uitzonderlijke resultaten in een sportdiscipline voor goedkeuring in aanmerking te laten komen, zonder dat deze hengsten deelnemen aan een zeventig dagen durend verrichtingsonderzoek.


2 Sporteisen
Om in aanmerking te komen voor een dergelijke beoordeling moeten de hengsten op hoog niveau in de sport presteren. Deze eisen zijn:
- Dressuur: Prix St. Georges met minimaal 3 x een score van minimaal 60%.
- Mennen dressuur: ZZ met 30 winstpunten.
- Tuigen: Uitkomend in Categorie I en II ereklasse en Categorie III en IV openklasse, met een in deze klasse minimum behaalde aantal winstpunten van 75.
- Voor het buitenland zijn vergelijkbare prestaties vereist ter beoordeling aan de hengstenkeuringsjury.
- Voor andere disciplines zijn vergelijkbare prestaties vereist ter beoordeling aan de hengstenkeuringsjury.


3 Aanvullende eisen
Het verkorte onderzoek kan niet eerder plaatsvinden dan in het jaar dat de hengst 7 jaar wordt.


4 Beoordelingscriteria
De criteria waarop een hengst wordt beoordeeld zijn de volgende:
- afstamming;
- exterieur;
- beweging;
- spermakwaliteit;
- röntgenologisch onderzoek;
- klinisch onderzoek;
- karakter
- erfelijke gebreken.
De eisen die aan de in aanmerking komende hengsten worden gesteld zijn overeenkomstig de eisen zoals weergegeven in de bepalingen hengstenkeuring.


5 Procedure
Het reglement kent de volgende procedure:

Aanmelding:
de hengst kan door de eigenaar worden aangemeld bij het KFPS voor beoordeling in het kader van dit reglement. De hengstenkeuringsjury beoordeelt onder meer op basis van de sportresultaten of een hengst voor een beoordeling in aanmerking komt. Het staat de jury vrij om hengsten die aan de gestelde sporteisen hebben voldaan niet voor een beoordeling in aanmerking te laten komen.

Beoordeling:
De beoordeling van een hengst kent de volgende stadia:
- beoordeling van de sportaanleg
De jury beoordeelt de hengst minimaal eenmaal in de discipline waarin de hengst wordt uitgebracht en waarmee aan de sporteis wordt voldaan. Deze beoordeling kan plaatsvinden tijdens een officiële wedstrijd of op een door het KFPS aan te wijzen locatie. De bedoeling van een dergelijke beoordeling is om een inschatting te maken van de (natuurlijke) basisbeweging van de hengst.
- beoordeling van het exterieur en de basisgangen
De jury beoordeelt eenmalig het exterieur van de hengst. Deze beoordeling vindt plaats op basis van een presentatie aan de hand. De beoordeling van de basisgangen wordt bepaald op basis van een presentatie onder het zadel of aangespannen (afhankelijk van de discipline waarin de hengst zich gekwalificeerd heeft) op instructie van de jury. Gevraagd wordt: stap, draf, galop, passen verruimen, overgangen en halsstrekken. De beoordeling van exterieur en basisgangen vindt plaats tijdens de aanleveringsdag van het Centraal Onderzoek.
- klinische beoordeling
De klinische beoordeling van de hengst vindt plaats door een door het KFPS aangewezen dierenarts. Deze beoordeling vindt plaats tijdens de exterieurbeoordeling of op een ander door het KFPS bepaald tijdstip/locatie. De dierenarts adviseert de hengstenkeuringsjury.
- Röntgenologisch- en spermaonderzoek
Het röntgenologisch onderzoek en het spermaonderzoek vinden plaats op de wijze en locaties zoals aangegeven in de Bepalingen Hengstenkeuring.
- DNA-onderzoek
Vóór aanvang van het Verkorte onderzoek wordt de afstamming van de hengst geverifieerd middels een DNA-test. Bij een onjuiste afstamming kan de hengst van deelname uitgesloten worden. Tevens wordt dragerschap van erfelijke aandoeningen vastgesteld.

Besluitvorming:
Na de beoordeling van het exterieur en de basisgangen, tijdens de aanleveringsdag van het Centraal onderzoek, zal de Hengstenkeuringsjury besluiten over deelname aan het Verkorte onderzoek en de eigenaar hierover informeren. De besluitvorming vindt plaats op basis van de criteria genoemd in artikel 4. Het kan een aanwijzing onder voorbehoud betreffen in het geval het spermaonderzoek en/of het DNA-onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden of de uitslagen hiervan nog niet bekend zijn. Het is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de eigenaar dat de uitslagen van deze onderzoeken tijdig (vóór aanvang van het Verkorte onderzoek) bij het KFPS bekend zijn. Indien deze uitslagen niet tijdig zijn aangeleverd, vervalt de aanwijzing van de hengst.

Beroep
Tegen het oordeel van de hengstenkeuringsjury kan beroep aangetekend worden. Dit beroep dient binnen 14 dagen na bekendmaking van het juryoordeel, schriftelijk bij het KFPS worden ingediend. De hengst zal vervolgens door de herkeuringsjury beoordeeld worden. Bij aanwijzing zal de herkeuringsjury, na afronding van het verkorte onderzoek, het bestuur adviseren over inschrijving.
Verkort onderzoek
Nadat de hengst is aangewezen voor het verkorte onderzoek zal het onderzoek tijdens het eerst volgende Centraal Onderzoek dienen plaats te vinden. De procedure behorende bij het verkorte onderzoek zijn overeenkomstig artikel 6.


Eindconclusie
Op basis van het rapport van de trainingsleider, formuleert de hengstenkeuringsjury over wel of niet inschrijven in het stamboekregister. Het Algemeen bestuur van het KFPS besluit op basis van dit advies over inschrijving. De hengsten(her)keuringsjury verwerkt de resultaten in een rapport dat gepubliceerd zal worden. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.


6 Verkort onderzoek
6.1 Periode
Het verkorte onderzoek vindt plaats in een periode van 2 weken
6.2 Locatie
Het verkort onderzoek vindt plaats tijdens de laatste twee weken van het Centraal Onderzoek op een door het KFPS bepaalde locatie.
6.3 Klinisch onderzoek
De hengst wordt tijdens de aanlevering en bij het uitchecken klinisch onderzocht
6.4 Stallen
De bodembedekking van de box bestaat uit stro. Bij hoge uitzondering zal de bodem van de box met een ander materiaal dan stro bedekt worden. Dit zal alleen gebeuren indien tijdens het onderzoek blijkt dat een andere bodembedekking noodzakelijk is. Van de wijziging zal in het onderzoeksrapport melding worden gemaakt.
6.5 Voeding
Tijdens het onderzoek zal de hengst drie keer per dag een hoeveelheid krachtvoer (brok) en haver worden toegediend. Daarnaast twee keer per dag een hoeveelheid hooi en/of kuil. De hoeveelheid voer varieert per hengst en zal naar behoefte worden samengesteld.
6.6 Entingen
De hengst moet toereikend geënt zijn tegen Influenza en Rhinopneumonie.
6.7 Verantwoordelijkheid
De door het KFPS aangewezen locatie is verantwoordelijk voor het beheer van de hengst gedurende zijn verblijf in het onderzoekscentrum.
Het KFPS en de aangewezen testlocatie met haar functionarissen en personeel kunnen nietaansprakelijk gesteld worden voor geleden schade direct of indirect het gevolg van deelname aan het Centraal Onderzoek, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. Het KFPS zal de hengsten voor schade wegens brand, blikseminslag,
diefstal en in- en uitbraak (alleen zaken waarvoor het KFPS aansprakelijk is) verzekeren voor € 50.000,- per hengst
De eigenaar zal, als hij dit noodzakelijk vindt, zijn hengst voor al het overige (b.v. ziekte of ongevallen) moeten verzekeren.
Het KFPS is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die het onderzoeksresultaat heeft voor de hengst.
Door een hengst aan het onderzoek te laten deelnemen, verklaart de eigenaar zich akkoord met de onderzoeksvoorwaarden, zoals in deze voorwaarden zijn vastgelegd en zegt de eigenaar toe dat noch door de eigenaar noch door diens rechtverkrijgende de onderzoeksvoorwaarden tijdens of na het onderzoek zullen worden aangevochten.
6.8 Beoordeling
Het verkort onderzoek is een twee weken durend onderzoek . Tijdens dit onderzoek zal de hengst worden beoordeeld op zijn karakter, zowel het stalgedrag als het gedrag tijdens het gebruik. Gedurende het onderzoek wordt het paard dagelijks getraind door de eigenaar of een door de eigenaar aangewezen ruiter/amazone/menner. Een maal gedurende het onderzoek zal het paard door een gastruiter/-amazone/menner gereden worden. De rapportage van het onderzoek wordt opgesteld door een hiertoe door het KFPS bepaalde persoon. In de rapportage worden onder meer ook de bevindingen van de veterinair betrokken.


7 Aanvullende bepalingen
Hengsten die via het reglement ‘beoordeling sporthengsten voor inschrijving in het stamboekregister’ worden ingeschreven moeten na goedkeuring aan dezelfde procedures voldoen als hengsten die via hengstenkeuring en Centraal Onderzoek worden ingeschreven. Onder deze procedures vallen ondermeer het nakomelingenonderzoek en het jaarlijkse spermaonderzoek. In het buitenland kan besloten worden tot aanpassingen in de procedure.


8 Kosten beoordeling sporthengsten
De kosten voor de beoordeling zijn weergegeven in de tarievenlijst van het KFPS. In het geval een hengst niet wordt aangewezen voor het verkorte onderzoek wordt een deel van dit bedrag in mindering gebracht.

Versie 2014 (laatste update n.a.v. de LR-vergadering van 23 mei 2014)

 

123movies