KFPS Royal Friesian

Voorwaarden Centraal Onderzoek 2019

 

1. Doel

Het doel van het onderzoek is om op onafhankelijke en objectieve wijze het karakter en het stalgedrag van de hengst, zijn aanleg als rijpaard en als aangespannen paard en zijn gezondheidstoestand vast te stellen. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de hengsten van één jaargang worden de milieufactoren zo veel mogelijk geüniformeerd. Aan het Centraal Onderzoek kan alleen worden deelgenomen door hengsten, die daarvoor zijn aangewezen door de Hengstenkeuringsjury. Mede op basis van de resultaten van het Centraal Onderzoek wordt besloten of een hengst wordt ingeschreven in het stamboekregister.

 

2. Plaats

Het onderzoek vindt plaats in het Hippisch centrum Exloo, Valtherweg 27A, 7875 TA Exloo

 

3. Periode van onderzoek

Het onderzoek zal zich uitstrekken over een periode van 70 dagen. Het verrichtingsonderzoek vindt plaats van 10 september tot en met 16 november 2019.

 

4. Instructiedagen

Voorafgaand aan het centraal onderzoek wordt door het KFPS een drietal instructiedagen georganiseerd. De doelstelling is om de paarden zo optimaal mogelijk aan het CO te laten beginnen. Tijdens de instructiedagen worden de paarden onder het zadel gepresenteerd door de (vaste) trainer van het paard en krijgt deze instructies ten aanzien van de training. De instructiedagen zijn geen beoordelingsdagen. Tijdens de derde terugkomdag wordt de eigenaar door de hengstenkeuringsjury geadviseerd over het wel of niet aanleveren van de hengst. Een advies kan ook inhouden, om de hengst een volgend jaar terug te laten komen. Het betreft hier een advies, de eigenaar dient zelf een besluit te nemen.

 

Deelname aan de instructiedagen is verplicht. De data voor de instructiedagen zijn:

11 juni, 9 juli en 13 augustus.

 

5. Aanlevering van de hengst

5.1 Aanleveringsdata

De hengsten moeten worden aangeleverd op dinsdag 10 september, aanvang

9 uur, bij het Hippisch centrum in Exloo.

 

5.2 Voorrijden onder het zadel

De hengst moet onder het zadel worden voorgereden, door een door de eigenaar aangewezen ruiter. Het is de bedoeling dat de hengsten een eenvoudige verrichting laten zien bestaande uit stap, draf  en galop en enkele momenten van ontspanning door  op de grote volte in draf hals te strekken en het tonen van een aantal overgangen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de basisvaardigheden van de hengst. De presentatie zal begeleid worden door de Hengstenkeuringsjury.

 

5.3 Klinische keuring

T.b.v. de klinische keuring worden de hengsten aan de hand gemonsterd op de rechte lijn en op de volte. Geconstateerde gebreken, afwijkingen en onregelmatigheden zullen schriftelijk worden vastgelegd. Een hengst die op de dag van aanlevering ziek of kreupel is, moet toch op deze dag bij het onderzoekscentrum worden aangeboden, tenzij hij lijdt aan een besmettelijke ziekte of vanwege zijn ziekte of kreupelheid niet vervoerd mag worden. Indien uw hengst om een voornoemde reden niet op bovengenoemd tijdstip kan worden aangeboden, dient u dit van tevoren mee te delen aan het secretariaat van het KFPS. In een dergelijk geval heeft het KFPS desgewenst het recht om de betreffende hengst door een door het KFPS aan te wijzen dierenarts te laten onderzoeken en aan de hand van dat onderzoek alsnog te bepalen dat de hengst op of voor een bepaalde datum bij het onderzoekscentrum moet worden aangeboden.  In het geval de hengst niet voor deze datum kan worden aangeleverd, komt de hengst in aanmerking om aan het volgende Centraal Onderzoek deel te nemen. In het geval de hengst ook bij het volgende Centraal Onderzoek niet aangeleverd kan worden, vervalt de aanwijzing en kan de hengst alleen weer aangewezen worden voor het Centraal Onderzoek via de hengstenkeuring.

Tijdens de aanlevering wordt van de hengst een bloedmonster getrokken, welke ten behoeve van het verrichtingsonderzoek geanalyseerd kan worden.

 

Het niet tijdig aanbieden van de hengst, geen medewerking willen verlenen aan een veterinair onderzoek of het niet opvolgen van de hierboven bedoelde aanwijzingen kan tot gevolg hebben dat de hengst wordt uitgesloten van deelname aan het centraal onderzoek hengsten 2016. Eén en ander is ter beslissing van het bestuur van het KFPS.

 

5.4 Exterieurbeoordeling

Tijdens het aanleveren zullen de hengsten worden beoordeeld voor exterieur door de hengstenkeuringsjury. De hengsten krijgen een cijfer voor de onderbalkkenmerken rastype, bouw en beenwerk. Deze cijfers zullen deel uitmaken van de besluitvorming tijdens de eindbeoordeling rijden en de eindbeoordeling aangespannen. De eigenaren worden schriftelijk van deze cijfers in kennis gesteld, in de week van de aanlevering.

 

5.5 Acceptatie

Indien de dierenarts, de hengstenkeuringsjury of de trainingsleider van mening is dat de hengst in een zodanige gezondheidstoestand verkeert dat hij een risico oplevert voor het welzijn van andere in het centrum verblijvende paarden, kunnen zij besluiten de hengst niet voor deelname aan het onderzoek te accepteren en dientengevolge de toegang tot het centrum te weigeren.

 

In het geval de jury/trainingsleider van oordeel is dat een hengst ontoereikend is voorbereid op het verrichtingsonderzoek, zal de jury de eigenaar adviseren de hengst voor het betreffende onderzoek terug te trekken. De jury heeft de mogelijkheid de hengst de kans te geven om tijdens het eerstvolgende onderzoek in te stromen. Mocht de eigenaar van de hengst, desondanks wensen dat de hengst toch aan het onderzoek deelneemt, geschiedt dit op volledige kosten van de eigenaar (de financiële bijdrage van het KFPS vervalt voor een dergelijke hengst)

 

6. Aanvullend onderzoek

In de eerste week van het verrichtingsonderzoek vinden drie onderzoeken plaats:

a) laryngoscopie (cornage-onderzoek)

b) mestonderzoek

c) gebitscontrole

Afwijkingen geconstateerd naar aanleiding van de laryngoscopie kunnen reden zijn om het verrichtingsonderzoek te beëindigen. Behandelingen als gevolg van gebitscontrole en mestonderzoek, komen voor rekening van de eigenaar.

 

7. Stallen

De stalvolgorde zal op grond van de leeftijd van de hengsten worden bepaald. Indien naderhand blijkt dat een hengst om bepaalde redenen beter verplaatst kan worden, kan de trainingsleider daartoe beslissen.

 

De bodembedekking van de box bestaat uit stro. Bij hoge uitzondering zal de bodem van de box met een ander materiaal dan stro bedekt worden. Dit zal alleen gebeuren indien tijdens het onderzoek blijkt dat een andere bodembedekking noodzakelijk is. Van de wijziging zal in het onderzoeksrapport melding worden gemaakt.

 

8. Voeding

Tijdens het onderzoek zal de hengst drie keer per dag een hoeveelheid krachtvoer (brok) en haver worden toegediend. Daarnaast twee keer per dag een hoeveelheid hooi en/of kuil. De hoeveelheid voer varieert per hengst en zal naar behoefte worden samengesteld.

 

9. Beslag en voetverzorging

Het wordt de eigenaren aangeraden de hengsten met hoefbeslag aan te leveren. Hengsten die met hoefbeslag worden aangeleverd, moeten voor beslagen zijn met normale ijzers van 8 mm dikte en 22 of 25 mm breed en achter op klapijzers van dezelfde breedte en dikte. Indien bij aankomst blijkt dat de voeten en/of het hoefbeslag van de hengst onvoldoende verzorgd zijn, zal dit op kosten van de eigenaar worden hersteld. Tijdens het onderzoek zal het hoefbeslag en de voetverzorging van de hengsten verzorgd worden door een hoefsmid van het onderzoekscentrum. De hieruit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht bij de eigenaar van de betreffende hengst.

 

10. Mee te geven zaken

Om huidschimmel te voorkomen, is besloten de hengst bij aanlevering een antischimmel behandeling te geven.

Verder dient meegegeven te worden een goed passend hoofdstel met gecombineerde neusriem en sperriem, goed passende bustrens(een goed passend watertrens mag ook) met voldoende dik mondstuk met een springteugel en een dressuursingel.

Ook moet er een goed passend zadel meegegeven worden.

 

Voorts moet u voor uw hengst een goed halster, een wollen zweetdeken met een elastische dekensingel en een goed passende staldeken beschikbaar stellen.

 

11. Overige aanbiedingscondities

De hengst moet voldoende tegen influenza en rhinopneumonie zijn gevaccineerd.

Influenza: Na de basisenting voor influenza moet de hengst jaarlijks een herhalingsvaccinatie hebben gekregen. De laatste vaccinatie moet na april 2019 en voor 3 september 201 hebben plaatsgevonden. Het vaccinatieboekje moet bij aanlevering aan de veterinair worden overhandigd.

Rhinopneumonie: Beschikt de hengst niet over een voldoende basisenting voor Rhinopneumonie, dan zal hij uiterlijk 3 september 2019 geënt moeten zijn. De tweede enting zal tijdens het centraal onderzoek worden toegediend.

 

12. Training, beoordeling en rapportage

Tijdens het onderzoek zal met de hengst gewerkt worden aan de longe, voor de wagen, voor de slede en onder de man. De training zal zowel uit dressuurmatige arbeid als uit tuigtypische arbeid bestaan. Van de verrichtingen en het gedrag van de hengst tijdens de training en van zijn gedrag op stal zal in een rapport verslag worden gedaan. In het rapport  zal voorts melding worden gemaakt van de eventuele veterinaire problemen die zich hebben voorgedaan. Het rapport zal worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de jury en de begeleidende dierenarts.

 

Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen. Gedurende de eerste 6 weken van het onderzoek zal met name getraind en beoordeeld onder het zadel, afgesloten met een eindbeoordeling. Gedurende de laatste 4 weken wordt met name getraind en beoordeeld in de aangespannen disciplines mennen en tuigen.

 

De jury zal de verrichtingen en gedragingen van de hengsten beoordelen in relatie tot de volgende omschrijvingen:

       a. stap 

       b. draf 

       c. galop

       d. lichaamshouding & balans 

       e. souplesse

       f. schakelen

       g. impuls

       h. karakter

       i. stalgedrag

 

De eindbeoordelingen zullen in de volgende cijferbalken worden weergegeven:

 

Aanleg als rijpaard:

Stap

Draf

Galop

Lichaamshouding & balans

Souplesse

Schakelen

Impuls

Totaal

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

 

 

Aanleg als menpaard:

Stap

Draf

Lichaamshouding & balans

Souplesse

Schakelen

Impuls

Totaal

2x

2x

2x

2x

1x

2x

 

 

Aanleg als tuigpaard:

Stap

Draf

Lichaams-houding & balans

Front

Souplesse

Impuls & instelling

Totaal

Voorbeen -gebruik

Achterbeen-gebruik

Zweef     -moment

1x

2x

2x

1x

2x

1x

1x

1x

 

 

 

 

13. Medewerkers

Het verrichtingsonderzoek staat onder leiding van een door het KFPS aangestelde trainingsleider. Het men- en ruiterteam wordt eveneens door het KFPS aangesteld. Gastruiters zullen de hengsten rijden en hun bevindingen zijn onderdeel van de besluitvorming voor het wel of niet inschrijven van een hengst.

 

14. Veterinaire zaken

De verrichtingsonderzoek wordt veterinair begeleid door dierenartsen welke door het KFPS zijn aangesteld. Aan alle hengsten zal een wormkuur worden gegeven. De overige veterinaire bemoeienis zal beperkt blijven tot hulp op afroep in geval van ziekte of blessures. De kosten van die veterinaire hulp op afroep zullen aan de eigenaar in rekening worden gebracht.

 

Indien de hengst tijdens het onderzoek ziek of kreupel wordt, kan de begeleidende dierenarts collegiaal advies vragen of de hengst voor nader onderzoek verwijzen naar een gespecialiseerde kliniek. De kosten worden in rekening bij de eigenaar van de betreffende hengst gebracht.

 

15. Kosten

1) deelnemers betalen voor de eerste 6 weken in eerste instantie een tarief van € 4.100,-.

2) voor hengsten die worden aangewezen voor het tweede deel van het CO (aangespannen disciplines) wordt 1.655,- in rekening gebracht.

3) in het geval een hengst vroegtijdig het onderzoek verlaat (tijdens de eerste 6 weken), wordt er een restitutie uitgekeerd. Deze wordt als volgt berekend:

4.100,- minus de uiteindelijke kosten voor deelname: € 1.655,- plus € 53,65 x het aantal testdagen.

In het geval de hengst in het tweede deel vroegtijdig het onderzoek verlaat bedraagt de restitutie: 1655,- min  58,85 x aantal testdagen.

 

Het uitgangspunt in de tariefstelling is, dat het onderzoek budget-neutraal is voor het KFPS. De werkelijke kosten zijn echter niet exact vooraf in te schatten. Mocht het zo zijn dat de opbrengsten uiteindelijk hoger zijn dan de totaal gemaakte kosten, dan zal deze op basis van nacalculatie met de inzenders verrekend worden, op basis van het aantal testdagen van de hengst.

 

Wordt de hengst ingeschreven in het stamboek, dan zal nog een restbedrag voor het CO       € 1.050,- betaald moeten worden en € 608,15 voor inschrijving in het stamboek.

(Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW)

 

16. Verantwoordelijkheid

Hippisch centrum Exloo is verantwoordelijk voor het beheer van de hengst gedurende zijn verblijf in het onderzoekscentrum.

 

Het KFPS en Hippisch centrum Exloo met haar functionarissen en personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade direct of indirect het gevolg van deelname aan het Centraal Onderzoek, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. Het KFPS zal de hengsten voor schade wegens brand, blikseminslag, storm en uitbraak (alleen zaken waarvoor het KFPS aansprakelijk is) verzekeren voor € 10.000,- per hengst. Dit bedrag zal vanaf het tussenexamen worden verhoogd tot € 50.000,- per hengst.

 

De eigenaar zal, als hij dit noodzakelijk vindt, zijn hengst voor al het overige (b.v. ziekte of ongevallen) moeten verzekeren.

 

Het KFPS of Hippisch centrum Exloo is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die het onderzoeksresultaat heeft voor uw hengst.

 

Door uw hengst aan het onderzoek te laten deelnemen, verklaart u zich akkoord met de onderzoeksvoorwaarden, zoals ze in deze voorwaarden zijn vastgelegd en zegt u toe dat noch door u noch door uw rechtverkrijgenden de onderzoek voorwaarden tijdens of na het onderzoek zullen worden aangevochten.

 

17. Openheid en informatie

Voor een goed verloop van het onderzoek is het noodzakelijk dat er in de stallen rust heerst. De stallen zijn daarom gedurende het hele onderzoek gesloten. Voor een goed verloop van het onderzoek is het tevens noodzakelijk dat er in een rustige omgeving met de hengsten getraind kan worden. Trainingen kunnen worden bijgewoond na afspraak met de trainingsleider.

 

Direct na de eindbeoordelingen zult u zowel mondeling als schriftelijk worden geïnformeerd over de verrichtingen van uw hengst. Gedurende het onderzoek zullen de resultaten niet worden verstrekt.

 

Omstreeks de vierde week van het onderzoek bestaat de mogelijkheid om door de jury geïnformeerd te worden over de voortgang in de training. U zult hiervoor nader worden uitgenodigd.

In het geval van een ernstige ziekte of blessure van de hengst, zal dat telefonisch aan de eigenaar van de hengst worden meegedeeld.

 

18. Eindbeoordeling

De eindbeoordeling onder het zadel zal plaatsvinden op zaterdag 19 oktober.

Op basis van de eindbeoordeling onder het zadel neemt de hengstenkeuringsjury een besluit of de hengst het onderzoek vervolgt. In deze besluitvorming worden de geobserveerde verrichtingen voor de wagen meegenomen.

Het tijdstip voor de eindbeoordeling in de aangespannen disciplines zal plaatsvinden op zaterdag 16 november 2019.

 

19. Beëindigen van het onderzoek

De KFPS-hengstenkeuringscommissie heeft het recht om een hengst van verdere deelname aan het onderzoek uit te sluiten. De eigenaar van de betreffende hengst heeft in dat geval het recht om de hengst op eigen kosten verder aan het onderzoek te laten deelnemen. Zie hiervoor punt 19.

 

Hengsten die, om welke reden ook, twee of meer weken trainingsachterstand hebben, worden uitgesloten van een verdere deelname aan het onderzoek. Bovendien heeft het KFPS het recht om een hengst, die gehoord de jury en/of de trainingsleider, vanwege zijn karakter ernstig gevaar oplevert voor degenen die met die hengst moeten omgaan, van een verdere deelname aan het onderzoek uit te sluiten.

 

Indien de hengstenkeuringsjury het zinvol acht, kunnen hengsten die van een verdere deelname aan het onderzoek zijn uitgesloten, aangewezen worden om in het volgende onderzoek opnieuw aan het onderzoek deelnemen. Het besluit hierover wordt genomen door de hengstenkeuringsjury. In het geval een hengst het onderzoek na de eindbeoordeling onder het zadel beëindigt en de jury de hengst aanwijst voor het volgende Centraal Onderzoek, dan hoeft de hengst alleen aan het tweede deel van het onderzoek deel te nemen. De eindbeoordeling onder het zadel uit het vorige onderzoek blijft in een dergelijk geval geldig.

In het geval de hengst in het volgende onderzoek opnieuw het onderzoek moet beëindigen, vervalt de aanwijzing

 

Hengsten die op last van het KFPS de deelname aan het onderzoek voortijdig beëindigen, moeten binnen twee dagen nadat een beslissing daartoe kenbaar is gemaakt, bij het onderzoekscentrum zijn opgehaald.

 

Indien uw hengst tijdens het onderzoek, anders dan op aangeven van het KFPS, door u of namens u bij het onderzoekscentrum is opgehaald, kan de hengst niet op een later tijdstip opnieuw aan het onderzoek deelnemen. Dat houdt onder andere in dat de hengst tijdens het onderzoek niet op keuringen of shows kan worden gepresenteerd.

 

20. Op eigen kosten

Indien de KFPS-hengstenkeuringscommissie besluit om een hengst van verdere deelname aan het onderzoek uit te sluiten, heeft de eigenaar het recht om op eigen kosten de hengst verder aan het onderzoek te laten deelnemen. Daartoe zal een bedrag van € 1.655,- plus  € 58,85 (excl. BTW) per testdag in rekening worden gebracht. Dit moeten worden voldaan bij de aanvraag.

 

 

21. Eindconclusie

21.1 Algemeen

Na de eindbeoordeling brengt de Hengstenkeuringscommissie, gehoord hebbende de veterinair(en) en eventuele andere adviseurs een duidelijk onderbouwd advies over het wel of niet inschrijven van de hengst in het stamboekregister. Het bestuur volgt dit advies, na toetsing aan de geldende reglementen.

In dit advies worden de volgende onderdelen (eventueel in relatie tot elkaar) meegenomen:

  • pedigree (kwaliteit van de voorouders en verwantschapspercentage)
  • exterieur
  • eindbeoordeling CO onder het zadel
  • eindbeoordeling CO aangespannen (mennen en tuigen)
  • gezondheid

stalgedrag
 
Een hengst die wordt goedgekeurd voor de dekdienst zal een duidelijke
meerwaarde moeten bezitten voor de fokkerij.
 
21.2 Normering
De besluitvorming tav het wel of niet goedkeuren van een hengst is afhankelijk van de volgende normering. Per discipline, geschiktheid als rijpaard, geschiktheid als menpaard en geschiktheid als tuigpaard wordt een totaalscore berekend waarin de exterieurbeoordeling wordt meegerekend. Dit totaal wordt berekend uit het eindtotaal in de betreffende discipline met daarbij opgeteld, twee maal de som van de score voor rastype, bouw en beenwerk. Hengsten die voor minimaal twee disciplines een totaalscore van minimaal 122 punten hebben, wordt goedgekeurd. Hiervoor kan één voorbehoud gemaakt worden, tav veterinaire tekortkomingen. Een hengst met voor drie disciplines 115 punten of lager worden niet goedgekeurd. Alle overige hengsten zijn bespreekgevallen, gebaseerd op de in dit artikel genoemde criteria. 

22. Uitgestelde eindbeoordeling

Hengsten die wegens een tijdelijke kreupelheid of ziekte door een
trainingsachterstand (korter dan twee weken) niet aan een van de    eindbeoordelingen kunnen deelnemen, komen in aanmerking voor een uitgestelde eindbeoordeling. Die uitgestelde eindbeoordeling zal op een nader door het KFPS vast te stellen datum worden gehouden, binnen 14 dagen na de oorspronkelijke beoordeling, nadat de betreffende hengst de achterstallige training alsnog heeft ondergaan. In het geval een hengst deel heeft genomen aan de uitgestelde beoordeling onder het zadel en tijdens het tweede deel van het onderzoek opnieuw trainingsachterstand oploopt, wordt het onderzoek voor een dergelijke hengst beëindigd en gelden de regels beschreven in artikel 17. Voor hengsten die zowel de eindebeoordeling of de uitgestelde eindbeoordeling niet kunnen doorlopen, wordt het onderzoek beëindigd. In speciale gevallen kan het KFPS van deze regel afwijken.
 

 

23. Herbeoordeling

Indien u van mening bent dat door medewerkers aan het onderzoek een ernstige fout is gemaakt, ten gevolg waarvan uw hengst duidelijk nadeel heeft ondervonden, kunt u een herbeoordeling aanvragen. Een herbeoordeling is niet mogelijk op grond van een vermeende verkeerde waarneming van de jury die is vastgelegd in het onderzoeksrapport.

 

Een eventuele herbeoordeling moet schriftelijk aangevraagd worden binnen drie werkdagen nadat het onderzoeksrapport bekend is gemaakt en moet met redenen omkleed zijn. Het verzoek moet gericht zijn aan de secretaris van het KFPS.

 

Het bestuur van het KFPS zal dan beslissen of voldaan is aan de voorwaarden voor een herbeoordeling en/of de herbeoordeling zal plaatsvinden.

 

Een herbeoordeling zal tenminste een periode van drie weken beslaan en zal worden besloten met een dag waarop de hengst wordt beoordeeld op zijn basisgangen. De kosten van een herbeoordeling bedragen € 1.275,00 (excl. BTW) die bij vooruitbetaling moeten worden voldaan. Indien, naar het oordeel van de jury en het bestuur van het KFPS het onderzoeksresultaat van de hengst tijdens de herbeoordeling beter is dan tijdens het normale onderzoek, zal het bedrag gerestitueerd worden.

 

24. Ongeoorloofde middelen

Een hengst dient bij aanlevering vrij te zijn van ongeoorloofde middelen (FEI-lijst).

Indien een hengst de twee weken onmiddellijk voorafgaande aan een eindbeoordeling, uitgestelde eindbeoordeling of herbeoordeling niet zonder onderbreking in het onderzoekscentrum heeft doorgebracht, kan de hengst direct na de betreffende beoordeling onderzocht worden op het gebruik van ongeoorloofde middelen. Daartoe zal een bloedmonster worden afgenomen. Het hippisch dopingreglement is hiervoor van toepassing.

 

25. Klachten

Klachten over het onderzoek of over het beheer van de hengsten tijdens het onderzoek kunnen ter kennis worden gebracht aan de directie van het KFPS.

 

26. Beroepsmogelijkheid

Tegen de examenuitslag van het CO kan beroep aangetekend worden. Dit beroep moet binnen zeven dagen bij het KFPS schriftelijk aanwezig zijn. De procedure zal zijn, dat het CO binnen een maand na het examen opnieuw uitgevoerd zal worden. De kosten voor dit heronderzoek bedragen € 7.000,00 (excl. BTW).

 

27. Diversen

In zaken die in dit schrijven niet geregeld zijn, beslist het bestuur van het KFPS. Indien u de hengst tussentijds heeft verkocht of gaat verkopen, zijn de boven omschreven onderzoeksvoorwaarden onverminderd van toepassing op de nieuwe eigenaar. U bent verplicht de voorwaarden aan de nieuwe eigenaar kenbaar te maken.