In verband met een cursus is het Stamboekkantoor op vrijdag 24 mei gesloten. Onze excuses voor het ongemak.

expand_more
search

IBOP reglement

In alle gevallen is de Nederlandse tekst van de Statuten en Reglementen leidend en doorslaggevend. In geval van (mogelijke) verschillen tussen de Nederlandse tekst en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst boven de vertaling daarvan en heeft (het betreffende onderdeel van) de vertaling geen rechtskracht.

Verantwoordelijkheid

De IBOP – Instelling Bruikbaarheid Onderzoek Friese paarden – wordt uitgevoerd door de Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden Stamboek” (KFPS).

Doel

Doel van het onderzoek is om zo objectief mogelijk de aanleg en geschiktheid voor een gebruiksdoel van een paard vast te stellen. Elk paard van vier jaar of ouder kan voor bovengenoemd onderzoek worden aangeboden. De IBOP kent drie verschillende proeven; dressuur onder het zadel (rijproef), mendressuur (menproef) en de aangespannen proef (tuigproef). Deelname aan meerdere proeven op dezelfde dag is mogelijk. Deze aanbieding vindt plaats via het KFPS. Een IBOP test kan onderdeel uitmaken voor het verkrijgen van het ster-, kroon- of modelpredikaat, zie registratiereglement KFPS.

Plaats

Het KFPS wijst een locatie aan waar het onderzoek zal plaatsvinden en draagt zorg voor de aanwezigheid van het eventueel benodigde materiaal. De IBOP kan in- of outdoor plaatsvinden, e.e.a. ter bepaling door het KFPS.

Buitenland

Voor IBOP testen gehouden in het buitenland kan, met betrekking tot uitvoerende zaken, in sommige gevallen afgeweken worden van het reglement. Dit ter beoordeling aan het KFPS. Juryleden dienen door het KFPS te zijn gekwalificeerd.

Deelname

Een paard mag, ongeacht de discipline, maximaal twee keer per jaar een IBOP proef afleggen, dit mag op dezelfde dag of op twee verschillende dagen. Indien het maximale aantal van twee IBOP proeven op dezelfde dag wordt afgelegd, moeten dat proeven zijn in twee verschillende disciplines.

Wijze van presenteren

Alle proeven worden individueel verreden. Na afloop van de IBOP rijproef worden de deelnemers per groep van 2 of 3 in de ring terugverwacht. Op verzoek van de jury kan de deelnemers gevraagd worden één of meerdere onderdelen nogmaals te tonen. De proeven alsmede de uitleg van de beoordelingscriteria vindt u in het meest recente KFPS proevenboekje.

Training/ Basisconditie

Het voor onderzoek aangeboden paard wordt daarvan uitgesloten wanneer de jurycommissie daartoe redenen aanwezig acht (wegens ziekte, kreupelheid, e.d.). Ook kan het onderzoek door de jurycommissie worden beëindigd wanneer het paard volgens haar niet op aanvaardbare
wijze wordt voorgebracht of gereden.

De eigenaar van het paard kan bepalen of hij/zij zelf het paard voorstelt of dit uitbesteed aan derden. Het wisselen van rijders in de verschillende proeven is toegestaan.

Entingen

De vaccinaties dienen in het paspoort te zijn vermeld. Een vaccinatiebewijs is uitsluitend geldig, indien kan worden vastgesteld dat het behoord bij het paard waarmee aan de IBOP deelgenomen wordt en waaruit blijkt, dat het betreffende paard als volgt tegen influenza is gevaccineerd:
A. Een basisenting, bestaande uit 2 inentingen, waarbij de 2einenting minimaal 3 en maximaal 6 weken na de 1e enting moet zijn gegeven;
B. Vervolgens een jaarlijkse inenting, die niet later dan maximaal 12 maanden na de vorige inenting mag zijn toegediend;
C. De laatste vaccinatie moet minstens 1 week voor de IBOP hebben plaatsgevonden.
Eén en ander dient te zijn bekrachtigd door de handtekening/paraaf en het stempel van de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend. Het vaccinatiebewijs (paspoort) dient voorafgaand aan de IBOP ter controle worden aangeboden bij het secretariaat van het KFPS. Paarden die niet de nodige vaccinaties hebben gehad worden niet toegelaten op het terrein en dus ook niet beoordeeld.

Juryleden

De jury zal bestaan uit 2 gekwalificeerde juryleden die zijn aangewezen door het KFPS.

Uitslagen

De jury legt haar bevindingen vast op een certificaat. De juryvoorzitter geeft bij de cijfers zonodig een korte verklarende toelichting en verstrekt alle gegevens die van belang zijn. Door datering en ondertekening waarmerkt de juryvoorzitter of een daartoe door het KFPS aangewezen functionaris het certificaat. De uitslag zal door de juryvoorzitter aan het einde
van de test aan de belanghebbende worden meegedeeld. Het certificaat zal na afloop van de verrichting aan de belanghebbende worden toegezonden. Tevens zal de uitslag worden gepubliceerd in de Phryso en op de website van het KFPS.

Becijfering

De dressuurproeven onder het zadel worden beoordeeld conform de reglementen en het dressuurproevenboek van de KNHS, echter in de beoordelingsbalken worden de onderdelen
gewaardeerd met een cijfer 0 t/m 10 waaraan de volgende betekenis dient te worden gegeven:

0 niet getoond
1 heel slecht
2 slecht
3 tamelijk slecht
4 ruim onvoldoende
5 onvoldoende
6 voldoende
7 ruim voldoende
8 goed
9 zeer goed
10 uitmuntend

De becijfering per onderdeel zal gegeven worden in halve en hele punten.

Reglement van onderzoek rijpaard

Algemeen:
De reglementen en het dressuur-en menproevenboek van de KNHS maken integraal deel uit van dit reglement. Dat betekent dat de rij- en menproeven worden beoordeeld zoals is beschreven in het rij-en menproevenboek van de KNHS en zijn gebaseerd op het Scala der Africhting.

Condities:
Afmeting rijbaan: 25 x 50 meter zowel indoor als outdoor
Inrichting rijbaan: letters AFBMCHEK en minimaal hekjes achter de rijbaan letters en
in de hoeken

Harnachement paard:
Zoals bepaald in de reglementen en de harnachementsgids van de KNHS.

Onderzoek:
Het gehele onderzoek wordt 1 keer afgelegd.

De proef vormt de basis voor de beoordeling van de geschiktheid als dressuurpaard.

Beoordeling:
a. stap
b. draf
c. galop
d. lichaamshouding & balans
e. souplesse
f. schakelen
g. impuls

Rijproef IBOP
stap (2x)
draf (2x)
galop (2x)
lichaamshouding & balans (2x)
souplesse (1x)
schakelen (1x)
impuls (1x)
totaal: 110 punten

Reglement van onderzoek menpaard

Algemeen:
De reglementen en het dressuur-en menproevenboek van de KNHS maken integraal deel uit van dit reglement. Dat betekent dat de rij- en menproeven worden beoordeeld zoals is beschreven in het rij-en menproevenboek van de KNHS en zijn gebaseerd op het Scala der Africhting.

Condities:
Afmeting rijbaan: 25 x 50 meter zowel indoor als outdoor
Inrichting rijbaan: letters AFBMCHEK en minimaal hekjes achter de rijbaan letters en
in de hoeken.

Harnachement paard:
Zoals bepaald in de reglementen en de harnachementsgids van de KNHS.

Rijtuig:
Zoals bepaald in de reglementen van de KNHS, echter met uitzondering dat tijdens de IBOP proef een vierwielig rijtuig gebruikt dient te worden.

Onderzoek:
Het gehele onderzoek wordt 1 keer afgelegd.
De proef vormt de basis voor de beoordeling van de geschiktheid als menpaard.

Beoordeling:
a. stap
b. draf
c. galop
d. lichaamshouding & balans
e. souplesse
f. schakelen
g. impuls

Menproef IBOP
stap (2x)
draf (2x)
galop (2x)
lichaamshouding & balans (2x)
souplesse (1x)
schakelen (1x)
impuls (1×0
totaal 110 punten

Reglement van onderzoek aangespannen paard (tuigen)

Algemeen:
De reglementen van de VERT maken integraal deel uit van dit reglement.

Condities:
Afmeting rijbaan: minimaal 25 x 50 meter zowel indoor als outdoor
Inrichting rijbaan: letters AFBMCHEK en minimaal hekjes achter de rijbaan letters en
in de hoeken.

Harnachement paard:
Zoals bepaald in de reglementen VERT.

Rijtuig:
Zoals bepaald in de reglementen van de VERT, echter met uitzondering dat tijdens de IBOP proef een vierwielig rijtuig (show/concourswagen) gebruikt dient te worden.

Onderzoek:
Het gehele onderzoek wordt 1 keer afgelegd.
De proef bestaat uit twee onderdelen: Een basisproef en een showproef.

Beoordeling showproef:
a. Stap
b. Draf (voorbeengebruik, achterbeengebruik, zweefmoment)
c. Lichaamshouding & balans
d. Front
e. Souplesse
f. Schakelen
g. Impuls & instelling

Tuigproef IBOP
stap (1x)
draf

  • voorbeengebruik (2x)
  • achterbeengebruik (2x)
  • zweefmoment (2x)

lichaamshouding & balans (2x)
front (1x)
souplesse (1x)
impuls (1x)
totaal: 110 punten