In verband met een cursus is het Stamboekkantoor op vrijdag 24 mei gesloten. Onze excuses voor het ongemak.

expand_more
search

Bestuur, commissies en raden

Het KFPS heeft verschillende geledingen. Zo zijn er beleidsbepalende organen, adviserende en uitvoerende organen en externe commissies. Onderstaand een overzicht van alle commissies en raden die een rol spelen binnen het KFPS. Het Algemeen Bestuur heeft een beleidsbepalende functie. Onderaan deze pagina vindt u het rooster van aftreden van de commissies en raden.

 

Bestuur

Naam: Hendrik Postma
Functie: Vice-voorzitter/waarnemend voorzitter
E-mailadres: [email protected]
Portefeuille: Algemene zaken en fokkerij

Naam: Frank Fokkens
Functie: Secretaris
E-mailadres: [email protected]
Portefeuille: Inspectie

Naam: Detlef Elling
Functie: Adviseur bestuur
E-mailadres: [email protected]

Naam: Jan Raaijmakers
Functie: Adviseur bestuur
E-mailadres: [email protected]

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die uit de regiovergaderingen door de leden zijn gekozen en heeft een controlerende functie. De Ledenraad kent twee interne commissies:

Vertrouwenscommissie

Heeft tot taak het selecteren van kandidaten voor het vervullen van (komende) vacante plaatsen in het bestuur en beoordeelt het functioneren van de bestuursleden.

 • Gerarda van Harten
 • Ferry Wolfswinkel
 • Paul Tanck
 • Marina Bekx-Boons
 • Jan Wietse de Boer

Financiële commissie

Heeft namens de ledenraad tot taak het doen van onderzoek naar financiële aangelegenheden van het KFPS.

 • Gerard Lokhorst
 • Arno Thomassen
 • Ben Nijhof

Klik hier voor een overzicht van de leden van de ledenraad

Ereleden

 • Sietse de Boer, Garijp
 • Cees Roozemond, Bergen

Leden van Verdienste

 • Jan Hendriks, Lithoijen
 • Jelle de Vries, Idskenhuizen
 • Detlef Elling, Klötze (Duitsland)

World Friesian Horse Organisation

De World Friesian Horse Organisation is het overlegorgaan van het bestuur van het KFPS met de besturen van de buitenlandse vereniging. Het bestuur van de WFHO wordt gevormd door voorzitter en secretaris van het KFPS, de drie buitenlandse ledenraadsleden een afgevaardigde vanuit de Duitse en Noord-Amerikaanse vereniging.

Inspectie, (verrichtings)jury en paspoortconsulenten

Inspectie:

De algemene taken zijn het formuleren en het uitvoeren van het keuringsbeleid, dat afgestemd moet zijn op het door de ledenraad vastgestelde fokdoel en fok- en selectiebeleid als vastgelegd in het reglement stamboekwezen. De inspectieleden zijn:

 • Sabien Zwaga
 • Piet Bergsma
 • Jan Hellinx
 • Corrie Terpstra-van der Meer
 • Popke van der Meulen (aspirant)
 • Manuel Gasseling (aspirant)

Jury:

De jury is belast met de uitvoering van het keuringsbeleid. De juryleden zijn:

 • Ulrike Beissner (Duitsland)
 • Dik Brummel
 • Annemieke Elsinga
 • Ester Reen
 • Jolanda Slootjes
 • Frans Smits
 • Willem Sonnema
 • Johan van der Velde
 • Peter de Meulmeester
 • Wieneke Blom
 • Marissa Visser (aspirant)
 • Antje Galema-Holtrop (aspirant)
 • Ellen van Gastel (aspirant)
 • Petra Smit (aspirant)
 • Gotien Sipsma (aspirant)
 • Hendrik van der Meulen (aspirant)

Verrichtingsjury

De verrichtingsjury is belast met de jurering van de ABFP- en IBOP-testen. De verrichtingsjury bestaat uit:

 • Gotien Sipsma
 • Kristel van Duren Bodewes
 • Corrie Rave
 • Jos van der Wal
 • Ito Werkman

Paspoortconsulenten

Het team paspoortconsulenten is belast met de uitvoering van het I&R reglement van het KFPS. Het team bestaat uit:

 • Lammert Jager
 • Doede de Jong
 • Obe Mous
 • Ilse Niesing
 • Iris Bakker
 • Femmie de Groot
 • Arend Kuperus
 • Aukje Veldman-Boomsma
 • Baukje de Jong
 • Jan Wietse de Boer
 • Johan Hielkema

Fokkerijraad

De fokkerijraad adviseert het KFPS-bestuur inzake het fokdoel en het fok-en selectiebeleid binnen het KFPS. De volgende personen hebben zitting in de fokkerijraad:

 • Tjitze Bouma (voorzitter)
 • Brandt Schaap
 • Sander Putman
 • Esther Liano
 • Jeroen Ludema
 • Marc-Peter Spahn
 • Hans Boersma
 • Jan Vriend

Externe commissies

Tuchtcommissie

De tuchtcommissie behandelt overtredingen, zoals vastgesteld in het tuchtreglement van het KFPS en bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. M.L. Blackstone
 • Mr. M. Brinksma
 • Mr. A.J. Roos
 • Plaatsvervangend lid: Mr. P.A. van der Vliet

Commissie van beroep

Het tuchtreglement geeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtraad bij de commissie van beroep. De commissie van beroep bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. C.M. Telman
 • Mr. E.J. Kuiters
 • Mr. P. Wijnands
 • Plaatsvervangend lid: Mr. K.E. Wielenga

College van appèl

Het College van appèl heeft tot taak namens de ledenraad het behandelen van een uitspraak over een door een lid gedaan beroep tegen een besluit van het bestuur. Het College van appèl bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. K. Bunk
 • C. de Vrieze
 • mw. A. Kroondijk
 • Plaatsvervangend lid: Mw. E. Revet en W. de Vries

Klachtenadviescommissie

Deze is ingesteld om het bestuur te adviseren in zake schriftelijk ingediende klachten over gedragingen van het bestuur, commissies, functionarissen, directie en overige werknemers van het KFPS, een en ander als bedoeld in de door het bestuur vastgestelde klachtenprocedure KFPS. De klachtenadviescommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. L.H. Haarsma
 • P. Hoekstra
 • Mr. W. Sleijfer

Integriteitscommissie

De integriteitscommissie adviseert bij de benoemingen van functionarissen in het geval van dubbelfuncties en adviseert bij vragen en geschillen in relatie tot integriteitskwesties binnen het KFPS. De integriteitscommissie bestaat uit de volgende personen:

 • D. Andela (voorzitter)
 • Mw. E. Rosheuvel
 • Mw. N.A.M. Wygman (secretaris)
 • Plaatsvervangende leden: Mw. F.A.M.H. Severijnen, H.J. Bodifé