expand_more
search

Keuringsreglement

Keuringsreglement

De leden van het KFPS kunnen hun paarden en veulens op fokdagen, extra keuringen van de fokvereniging, stamboekkeuring en veulenkeuringen laten keuren volgens onderstaande voorwaarden. Voor het keuren van hengsten ten behoeve van opname in het stamboekregister geldt het reglement Hengstenselectie.

Artikel 1 Algemene bepalingen

Dit reglement is vastgesteld krachtens het bepaalde in de statuten, het huishoudelijk reglement, het KFPS fokdoel en het registratiereglement van de Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden Stamboek”.

Artikel 2  KFPS-leden en ten naamstelling registratiebewijs

Alleen KFPS leden kunnen paarden aanmelden voor een keuring. Daarbij dienen de eigenaarsgegevens op het aanmeldingsformulier gelijk te zijn aan de bij het KFPS geregistreerde eigenaar. Wanneer de gegevens van de aanmelding niet overeenkomen met de geregistreerde eigenaar, dan dient het registratiebewijs voorafgaand aan de keuring op naam te worden overgeschreven. Pas wanneer het registratiebewijs is overgeschreven kan het paard aangemeld worden voor een keuring.

Artikel 3 Soorten keuringen

Het KFPS onderscheidt de volgende keuringen:

1. Stamboekkeuring
Stamboekkeuringen worden georganiseerd door het KFPS. De stamboekkeuringen staan open voor:

 • Veulens;
 • Driejarige en oudere veulenboekmerries/veulenboekruinen voor opname in het stamboek en eventueel sterverklaring;
 • Vierjarige en oudere stamboekmerries/ruinenboekruinen voor sterverklaring;
 • Vierjarige en oudere Ster- en Kroonmerries die ná 30 april geworpen hebben in het betreffende keuringsseizoen kunnen gekeurd worden op de stamboekkeuringen welke na de Centrale Keuring in het betreffende jaar plaatsvinden.

2. Fokdagen
Fokdagen worden georganiseerd door de fokverenigingen en staan open voor alle rubrieken behalve voor hengsten en aanwijzing voor het (voorlopig) kroon- en modelpredicaat. Alleen paarden die voor de betreffende rubriek zijn aangegeven, worden gekeurd.

3. Veulenkeuringen
Veulenkeuringen kunnen worden georganiseerd door leden van het KFPS. Op veulenkeuringen worden alleen veulens gekeurd. Deze keuringen vinden plaats vanaf 1 september bij een minimum aantal aangemelde veulens van 30. De keuring vindt plaats voor risico en rekening van de aanvrager van de keuring. De aanvrager is ook verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie van de keuring. De medewerking van het KFPS beperkt zich tot het beschikbaar stellen van juryleden, paspoortconsulenten, aangifte formulieren en eventueel catalogi. De aanvraag voor het organiseren van een veulenkeuring dient voor 1 mei bij het KFPS aanwezig te zijn. Het KFPS behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren. Wordt een aanvraag gehonoreerd, dan wordt in overleg een keuringsdatum vastgesteld.

4. Veulenboekhengstenkeuring
Veulenboekhengstenkeuringen worden georganiseerd door het KFPS en staan open voor 3-jarige en oudere veulenboekhengsten. In uitzonderlijke gevallen kan deze rubriek worden uitgeschreven op een stamboekkeuring.

5. Centrale Keuring
Voor de Centrale Keuring kunnen die paarden worden aangemeld die in het lopende kalenderjaar een eerste premie hebben behaald. Modelmerries hoeven geen eerste premie behaald te hebben. Alleen op de Centrale Keuring kan een Nederlandse ster- of kroonmerrie (voorlopig) kroon of model worden verklaard.

Artikel 4 Keuringsrubrieken

A. Keuringen voor opname in het Stamboek. Hiervoor komen in aanmerking 3-jarige of oudere merries ingeschreven in het veulenboek. De minimum stokmaat dient 1.54 meter te bedragen. Bij voldoende kwaliteit van exterieur en beweging kunnen de merries ook ster worden verklaard. Hierbij moet aan de minimum stokmaat van 1.56 meter worden voldaan.
B. Keuring voor opname in het Ruinenboek. De 3-jarige en oudere ruinen die hiervoor in aanmerking komen, dienen ingeschreven te staan in het veulenboek. Voor inschrijving in het ruinenboek moeten de ruinen een minimum stokmaat hebben van 1.56 meter. Bij voldoende kwaliteit van exterieur en beweging kunnen de ruinen ook ster worden verklaard. Hierbij moet aan de minimummaat van 1.58  meter worden voldaan.
C. Keuring voor het predicaat Ster (= graadverhoging). Hiervoor komen in aanmerking merries en ruinen die reeds staan ingeschreven in het Stamboek en minstens een stokmaat hebben van 1.56 meter voor de merries en 1.58m voor de ruinen en hengsten.
Voor merries geldt vanaf 2016 dat afstammingsverificatie deel uitmaakt van het vergeven van het sterpredicaat.
D. Premiekeuring voor entermerries*1
E. Premiekeuring voor twentermerries*1
F. Premiekeuring voor enterhengsten*1
G. Premiekeuring voor twenterhengsten*1
H. Premiekeuring voor vierjarige en oudere stermerries*2
I. Premiekeuring voor sterruinen*1
J. Premiekeuring voor Kroonmerries*2
K. Premiekeuring voor Modelmerries*1
L. Keuring van hengst- en merrieveulens
*1 Deze rubrieken worden alleen op fokdagen uitgeschreven.
*2 Deze rubrieken worden op fokdagen uitgeschreven en voor merries geworpen na 30 april in het betreffende keuringsseizoen op stamboekkeuringen welke na de Centrale Keuring in het betreffende jaar plaatsvinden.
M. Keuren van 3 jaar en oudere hengsten voor het predicaat Ster. Minimale stokmaat voor het verkrijgen van het sterpredicaat voor hengsten is 1.58 meter. Hengsten kunnen worden aangeboden voor de zogenaamde veulenboekhengstenkeuringen.
N. Keuren van merries voor het predicaat Kroon
Alleen op de centrale keuring kan een stermerrie (voorlopig) kroon worden verklaard. Voor de “voorlopig kroonverklaring” kunnen stermerries van 3 jaar en ouder worden aangewezen. Voor vierjarige en oudere stermerries die na 30 april geworpen hebben geldt de uitzondering dat zij, na de primering op een stamboekkeuring na de Centrale Keuring, (voorlopig) kroon kunnen worden verklaard op de promotiekeuring welke plaatst zal vinden aan het einde van het keuringsseizoen. De minimumstokmaat is 1.58 meter. Om definitief tot kroon te worden verklaard moet een merrie een IBOP-proef of een ABFP-test hebben afgelegd, zie registratiereglement KFPS. Het behalen van het Sportpredicaat is tevens aanleiding voor definitieve kroonverklaring.
O. Keuren van merries voor het predicaat Model
Alleen op de centrale keuring kan een ster- of kroonmerrie (voorlopig) model worden verklaard. Voor de “voorlopig modelverklaring” kunnen ster- of kroonmerries van 7 jaar en ouder worden aangewezen. Voor vierjarige en oudere ster- of kroonmerries die na 30 april geworpen hebben geldt de uitzondering dat zij, na de primering op een stamboekkeuring na de Centrale Keuring, (voorlopig) model kunnen worden verklaard op de promotiekeuring welke plaatst zal vinden aan het einde van het keuringsseizoen. De minimumstokmaat is 1.60 meter. Om in aanmerking te komen voor (voorlopig) model dient de merrie minimaal eenmaal een veulen te hebben gezoogd. Om definitief tot model te worden verklaard moet een merrie een IBOP-proef of een ABFP-test hebben afgelegd, zie registratiereglement KFPS. Het behalen van het Sportpredicaat is tevens aanleiding voor definitieve modelverklaring.
P. Voor merries die tijdens de buitenlandse keuringen een 1e premie behalen, hebben de eigenaren de keuze om de beoordeling voor eventuele (voorlopig)Kroon- en/of Modelverklaring tijdens deze keuring te laten plaatsvinden of de betreffende merrie aan te melden voor de Centrale keuring. Op het moment dat een 1e premiemerrie wordt beoordeeld wordt voor (voorlopig) Kroon en/of Model tijdens de buitenlandse keuring, maar niet promoveert, kan deze merrie niet aangemeld worden voor de Centrale keuring. Tijdens buitenlandse keuringen (definitief) gepromoveerde merries kunnen wel aan de Centrale keuring deelnemen, in de rubriek waar ze naar gepromoveerd zijn. Het betreft dan een keuring alleen voor plaatsing in de betreffende rubriek en eventuele deelname aan het kampioenschap

Artikel 5 Primering

In de keuringsrubrieken genoemd in Artikel 4 geldt:

In de rubrieken A t/m G en L, kunnen de volgende premies behaald worden: eerste premie, tweede premie, derde premie of geen premie. Het keuringsresultaat wordt weergegeven op het stamboekcertificaat.

In de rubriek H t/m J worden de paarden beoordeeld voor deelname aan de Centrale keuring. Paarden die worden aangewezen voor de Centrale keuring ontvangen een eerste premie, welke op het stamboekcertificaat wordt weergegeven. Paarden die niet worden aangewezen voor de Centrale Keuring worden niet geprimeerd. Het niet geprimeerd zijn van een paard wordt niet weergegeven op het stamboekcertificaat. In het buitenland worden de paarden in deze rubrieken op dezelfde wijze beoordeeld, al is in de meeste landen deelname aan de Centrale keuring niet aan de orde.

In het geval van zogende Ster- en Kroonmerries die na 30 april geworpen hebben en worden beoordeeld op een stamboekkeuring ná de Centrale Keuring geldt dat zij beoordeeld worden voor deelname aan de Promotiekeuring. Paarden die aangewezen worden voor de Promotiekeuring ontvangen een eerste premie, welke op het stamboekpapier wordt weergegeven. Paarden die niet worden aangewezen voor de Promotiekeuring worden niet geprimeerd. Het niet geprimeerd zijn van een paard wordt niet weergegeven op het stamboekcertificaat.

 • Modelmerries (Rubriek K) die op een fokdag worden gekeurd, ontvangen een eerste premie.
 • Hengsten (Rubriek M) worden niet geprimeerd. Hier zijn twee klassen. Ster of niet-ster.

Artikel 6 Veulens: keuren, identificatie en registratie

1. Keuren van veulens
Uitgangspunt is dat alle veulens voor 30 september van het betreffende kalenderjaar gekeurd zijn op een fokdag of een stamboekkeuring. Dit geldt niet voor veulens geboren na 16 augustus van dat kalenderjaar. Deze veulens kunnen worden aangemeld voor de stamboekkeuring in oktober.
Een veulen dient te worden gekeurd op een leeftijd van minimaal 6 weken. Is een voor de keuring aangeboden veulen jonger dan 6 weken dan is dit geheel op eigen risico. De behaalde premie van de veulens wordt op het bewijs van inschrijving vermeld. Heeft het veulen geen premie behaald of is het veulen niet gekeurd, dan wordt er niets op het bewijs van inschrijving vermeld.

2. Identificatie van veulens
Wettelijk gezien dient een veulen geïdentificeerd (gechipt) te worden binnen 6 maanden na de geboorte. Verzuimt de eigenaar dit, dan kan voor een paard dat ouder is dan 6 maanden alleen nog een paspoort met beperking worden verstrekt (het paard wordt uitgesloten voor de slacht ten behoeve van menselijke consumptie). Het veulen dient geïdentificeerd (gechipt) te worden door een erkend paardenpaspoortconsulent. Het KFPS stelt op iedere keuring een gekwalificeerd team van paardenpaspoortconsulenten beschikbaar. Indien het veulen niet op een van de keuringen wordt gechipt, dan dient de paspoortaanvraag te worden ingediend met een aanvraagformulier dat volledig is ingevuld door een paardenpaspoortconsulent of een gekwalificeerde dierenarts en ondertekend door de aanvrager. Het aanvraagformulier moet uiterlijk binnen 7 dagen nadat het paard is gechipt worden ingediend bij een paspoortuitgevende instantie. Als het formulier door de paardenpaspoort-consulent is meegenomen is aan deze verplichting voldaan.

3. Registratie van veulens
Het KFPS voert alleen t.b.v. leden van de vereniging stamboekregistratie uit van Friese paarden. Onder stamboekregistratie wordt onder andere verstaan het registreren van de afstamming van een paard. Om tot een correcte registratie van de afstamming te komen, dienen de volgende regels nageleefd te worden.

 • Een veulen dient ten tijde van de identificatie (chippen) aan de voet van de moeder te lopen. Is dit niet het geval, dan kan registratie van de afstamming alleen gebeuren na DNA-verificatie. Dit DNA-onderzoek vindt plaats op kosten van de eigenaar. Is de afstamming niet middels DNAverificatie te achterhalen, dan kan alleen een identificatiedocument (paspoort) worden afgegeven zonder gegevens van de afstamming.
  In het geval de moeder van het veulen tijdens de zoogperiode overlijdt, dient het veulen binnen een week te worden gechipt door de dierenarts. De aanvraag dient in een dergelijk geval vergezeld te gaan met een dierenartsverklaring waarin het overlijden van de moeder wordt bevestigd. Indien de termijn van een week wordt overschreden, dient de afstamming eerst geverifieerd te worden met een DNA-onderzoek, op kosten van de eigenaar.
 • Een veulen dient binnen 6 maanden na geboorte gechipt te worden. Indien het veulen gechipt wordt na 6 maand na geboorte, dient voor registratie eerst de afstamming geverifieerd te worden middens DNA-onderzoek. Dit DNA-onderzoek vindt plaats op kosten van de eigenaar.

4. Het laten keuren van veulens is niet verplicht, het laten chippen van veulens wel!
Wanneer echter een veulen ter keuring wordt aangeboden, dient het veulen op dezelfde keuring gechipt te worden. Veulens die door een dierenarts zijn gechipt kunnen aan worden geboden voor de keuring. Er bestaat de mogelijkheid om het veulen alleen te laten chippen. Dit kan op fokdagen en stamboekkeuringen. Hiervoor hoeft u het veulen niet schriftelijk aan te melden. Tussen 09.00 uur tot 10.30 uur, kunt u zich melden bij de chipploeg die op elke keuring aanwezig is. U levert bij de chipploeg het originele document in. Voor veulens is dat de (blauwkleurige) geboortebevestiging (eventueel voor paarden het stamboekpapier). Ter plaatse zal een machtiging voor het afschrijven van de kosten ondertekend moeten worden.

5. Paspoort
Een veulen dient wettelijk te worden gechipt op een leeftijd van minimaal 6 weken en maximaal 6 maanden. Wanneer een veulen dat jonger is dan 6 weken aangeboden wordt om te chippen, dan is dit geheel op eigen risico en is dit niet verzekerd. Vanaf 2004 moet ieder paard voorzien zijn van een microchip, overeenkomstig EU-regelgeving. Voor ieder gechipt paard wordt een paspoort afgegeven. Paarden/ veulens van ouder dan 6 maanden mogen vanaf 2004 ook niet meer zonder een paspoort vervoerd worden of ter keuring verschijnen. Een paspoort is een identificatiedocument dat altijd bij het paard dient te zijn.

6. Verzekering
Tot nu toe zijn er duizenden veulens en volwassen paarden van een chip voorzien. Dit is een op zich vrij eenvoudige handeling die zonder problemen wordt uitgevoerd. Mocht er ten gevolge van het inbrengen van een transponder toch onverhoopt iets mis gaan, dan kan de schade, ontstaan ten gevolge van het inbrengen van een transponder, worden aangemeld bij het Stamboekkantoor te Drachten.

Artikel 7 Keuringsvoorwaarden

1. Eenmaal keuren per kalenderjaar
Paarden en veulens mogen slechts eenmaal per kalenderjaar gekeurd te worden. Wanneer het vaker dan eenmaal per jaar ter keuring wordt aangeboden, geldt alleen de eerste uitslag. De keuringskosten worden wel in rekening gebracht. Uitzonderingen voor deze regel zijn de Centrale keuring en de Hengstenkeuring.

2. Kreupel paard ter keuring aanbieden is verantwoordelijkheid eigenaar
Indien een paard voor de keuring kreupel blijkt te zijn, dan kan het paard door de eigenaar worden teruggetrokken en op een volgende keuring nogmaals worden aangeboden. Wordt het paard echter wel ter keuring aangeboden, dan is dit op verantwoordelijkheid van de eigenaar en is de beoordeling van het paard geldig.

3. Hoefbeslag
De paarden mogen rondom beslagen worden voorgebracht in alle keuringsronden zolang het beslag aan de eisen voldoet: standaard beslag, maximale dikte 8 mm en maximale breedte 25mm. Aan het beslag mogen geen wiggen, zolen of andere voorzieningen aangebracht zijn. De jury kan bij niet toegestaan beslag het paard uitsluiten voor deelname aan de keuring of de uitslag van een keuring ongeldig verklaren. Enters worden zonder hoefbeslag gekeurd; zowel tijdens fokdagen als op de centrale keuring.

4. Aanmelding stamboekkeuringen, veulenboekhengstenkeuringen, veulenkeuringen en Centrale keuring
De aanmelding voor een stamboekkeuring, veulenboekhengstenkeuring, veulenkeuring en Centrale keuring vindt plaats middels een daarvoor bestemd aanmeldingsformulier. Het formulier dient volledig ingevuld te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om via de website van het KFPS een paard/ veulen voor een stamboekkeuring aan te melden. Tegelijk met de aanmelding dient u de eenmalige machtiging in te vullen en te ondertekenen. De machtiging is standaard opgenomen in het aangifteformulier. Het is de verantwoordelijkheid van de inzender om te controleren of een aanmelding is verwerkt. In het geval een aanmelding niet mocht zijn verwerkt moet dit binnen twee werkdagen telefonisch bij het KFPS gemeld zijn. Aanmeldingen na de sluitingsdatum worden niet verwerkt! Bijschrijvingen worden niet aangenomen. Per keuring kan een maximum aantal veulens en merries gekeurd worden. De datum van binnenkomst van het aangifteformulier is bepalend. Is deze limiet bereikt, dan worden de resterende aangegeven veulens en paarden automatisch doorgeschoven naar de volgende keuring.

5. Entingen
De vaccinaties dienen in het paspoort te zijn vermeld. Een vaccinatiebewijs is uitsluitend geldig, indien kan worden vastgesteld dat het behoord bij het paard waarmee aan de keuring deelgenomen wordt en waaruit blijkt, dat het betreffende paard als volgt tegen influenza is gevaccineerd:
A. Een basisenting, bestaande uit 2 inentingen, waarbij de 2e inenting minimaal 3 en maximaal 13 weken na de 1e enting moet zijn gegeven;
B. Vervolgens een jaarlijkse inenting, die niet later dan maximaal 12 maanden na de vorige inenting mag zijn toegediend;
C. De laatste vaccinatie moet minstens 1 week voor de keuring hebben plaatsgevonden.

Eén en ander dient te zijn bekrachtigd door de handtekening/paraaf en het stempel van de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend. Geadviseerd wordt de veulens vanaf een leeftijd van 4 maanden te laten vaccineren (niet eerder i.v.m. de immuniteit via de biest).
Het vaccinatiebewijs (paspoort) dient voorafgaand aan de keuring ter controle worden aangeboden bij het secretariaat van het KFPS. Paarden die niet de nodige vaccinaties hebben gehad worden niet toegelaten op het terrein en dus ook niet gekeurd.

7. Hoofdnummers
Paarden dienen voorzien te zijn met hoofdnummers welke zijn afgegeven door de organisatie van de keuring. Per hoofdstelnummer dient € 10,- borg betaald te worden. Wanneer de nummers na de keuring onbeschadigd retour worden gebracht bij het secretariaat van het KFPS, wordt de € 10,- weer terug betaald. Paarden en veulens met niet door het KFPS verstrekte hoofdnummers worden niet gekeurd.

8. Inlevering bewijs van inschrijving
Het bewijs van inschrijving van merries en ruinen die voor keuring worden aangeboden moet voor aanvang van de keuring van het betreffende paard ingeleverd zijn bij het secretariaat van het KFPS. Wanneer het papier niet voorafgaand aan de keuring bij het secretariaat wordt ingeleverd, dan kan het paard niet gekeurd worden op de keuring waarvoor het paard was aangemeld.

9. Afmelding
Wanneer een paard/veulen niet op een stamboekkeuring verschijnt, dan zal een veterinaire verklaring overlegd moeten worden aan het secretariaat van het KFPS. Kan deze verklaring niet overlegd worden (uiterlijk een dag na de keuring), dan worden de keuringskosten in rekening gebracht middels de machtiging die u getekend heeft bij aanmelding.

Artikel 8 Lineaire score

Alle paarden die voor opname in het Stamboek worden aangeboden en alle voor de keuring aangeboden Veulenboekhengsten, worden lineair gescoord. Het formulier bestaat uit 25 lineaire kenmerken (bovenbalk) en 5 waarderende kenmerken (onderbalk). Na de keuring krijgt iedere
eigenaar van het gescoorde paard het scoringsformulier toegestuurd. De lineaire score geeft informatie over de kenmerken van het paard en kan daardoor als hulpmiddel bij de hengstenselectie gebruikt worden. De lineaire score wordt tevens gebruikt voor de fokwaardeschatting van de vader. Voor paarden aangeboden voor de rubriek graadverhoging wordt alleen de onderbalk gescoord.

Artikel 9 Aftekeningen

 1.  Definitie. Aftekeningen zijn gedefinieerd als een clustering van witte haren. Dit kan zijn een gebied met uitsluitend witte haren (zoals een kol) of een gebied met zowel witte als zwarte haren (stekelharig). Een beperkt aantal ongeclusterde witte haren wordt, ongeacht de locatie, niet gezien als een aftekening.
 2. Voor inschrijving in het stamboek- en ruinenboek komen alleen paarden in aanmerking die volledig zwart zijn. Een aantal aftekeningen wordt toegestaan bij de primering van veulens en bij de stamboekopname, afhankelijk van locatie en afmeting.

  Aftekeningen die zijn toegestaan:
  – aftekeningen aan het hoofd mits boven de ooglijn en met een maximale doorsnede van 3 cm. De doorsnede wordt vastgesteld op het breedste deel van de aftekening.
  – witte (plekken in de) zolen

  Niet toegestane aftekeningen zijn:
  – aftekeningen aan het hoofd beneden de ooglijn
  – aftekeningen aan het hoofd boven de ooglijn met een doorsnede groter dan 3 cm
  – aftekeningen aan het lichaam
  – aftekeningen aan de benen, inclusief hoefwand.

 3. Paarden en veulens met niet toegestane aftekeningen worden niet opgenomen in het stamboek en/of worden niet geprimeerd.
 4. Bij de hengstenselectie worden strengere criteria gehanteerd voor de toegestane aftekeningen. Deze zijn weergeven in het Reglement hengstenkeuring.
 5. Aftekeningen mogen tijdens de primering van veulens en tijdens de stamboekopname van paarden niet weggewerkt/gecamoufleerd worden.
 6. Aftekeningen worden weergegeven op het stamboekcertificaat.
 7. Het KFPS kan in gevallen waarbij niet toegestane aftekeningen worden geconstateerd, eerdere keuringsresultaten (primering, stamboekopname) ongeldig verklaren.
 8. In het geval niet toegestane aftekeningen het gevolg zijn van externe factoren en dit middels een (veterinaire) verklaring sluitend onderbouwd kan worden, zijn deze geen belemmering voor primering of stamboekopname. Voor een sluitende veterinaire verklaring is het van belang dat deze historisch onderbouwd is, vanuit het medisch dossier. Achteraf geschreven verklaringen worden niet als toereikend onderbouwd beschouwd. Dit is ter beoordeling van de KFPS-inspectie. De bewijslast ligt in alle gevallen bij de eigenaar/inzender. De verklaring wordt bij voorkeur voorafgaand aan de keuring (bij aanmelding) verstrekt aan het KFPS.

Artikel 10 Sterverklaring op basis van een verrichtingsonderzoek

 1. De jury kan hengsten, ruinen en merries van minimaal 4 jaar oud, die op basis van hun beweging niet sterwaardig zijn aanwijzen voor een verrichtingsonderzoek (ABFP of IBOP). In het geval het paard minimaal een 6.7 behaalt voor de basisgangen wordt het paard alsnog ster verklaard zonder verdere beoordeling van de betreffende jury. De score voor één van de basisgangen dient minimaal een 5 te zijn.
 2. Paarden die hiervoor in aanmerking komen zijn paarden die exterieurmatig aan de eisen voor het sterpredicaat voldoen, maar waarvan de beweging aan de hand ontoereikend is.

Artikel 11 Veterinaire handelingen

 1. Paarden die medicamenten toegediend hebben gekregen welke onder het Hippisch Dopingreglement KFPS vallen, mogen niet aan de keuring deelnemen. Deze paarden worden verwezen naar een andere keuring en dienen dan uiteraard vrij te zijn van de betreffende stoffen die vermeld staan op de FEI-lijst van verboden stoffen.
 2. Operatieve ingrepen: Indien een paard om de één of andere reden een operatieve ingreep heeft ondergaan, zoals een neurectomie (zenuwsnede), tenotomie (peesdoorsnijding), dan wel anderszins is geopereerd, dient de eigenaar hiervan tegelijk met de aangifte schriftelijk mededeling te doen. Elke “behandeling”, die een paard tussen de aangifte en keuring heeft ondergaan, dient tevoren gemeld te worden aan de dienstdoende veterinaire adviseur van de jury. Blijft men in gebreke dan wordt het betreffende paard als afgekeurd (c.q. niet aangewezen voor het Centraal Onderzoek) beschouwd. Het niet melden van genoemde ingrepen leiden tot het royeren van de eigenaar als lid van het KFPS. Daarnaast volgt uitschrijving van het bewuste paard uit het register waarin het is geregistreerd. Dit is van toepassing op alle paarden die op naam van de betreffende eigenaar staan geregistreerd.

Artikel 12 Ongeoorloofde middelen

Op de keuringen en andere KFPS-evenementen dienen de paarden vrij te zijn van stoffen op de FEIlijst van verboden stoffen, die als ongeoorloofd worden beschouwd. Het Hippisch Dopingreglement van het KFPS is van kracht op alle keuringen en andere KFPS-evenementen.

Artikel 13 – Presentatie

 1. Begeleiders: Paarden worden op een keuring aan de hand voorgebracht door een monsterknecht en een begeleider. Meer personen worden in de keuringsbaan niet toegelaten.
 2. Kleding: Degene die het paard voorbrengt hoort in het wit gekleed te zijn met witte sportschoenen. Ook van een begeleider wordt deze kleding verwacht.
 3. Voorbrengen: De paarden moeten zo natuurlijk mogelijk gepresenteerd worden. Bij overmatig zweepgebruik kan de jury de beoordeling beëindigen.

Artikel 14 Toiletteren

De zwarte kleur en het behang maken deel uit van het rastype. Het verven of het op andere manier zwart(er) maken van vacht of behang is niet toegestaan. Het toevoegen van haren of andere materialen aan staart of manen (extentions) en het wegknippen van delen van het manen, behalve ter breedte van maximaal 2 cm op de plaats van het kopstuk van het hoofdstel, of het wegknippen van haren bij de staartwortel is daarom niet toegestaan. Het verwijderen van haren aan de binnenkant van de oren en het verwijderen van de tastharen rond oog, neus en mond is niet toegestaan. Het gebruik van glittermateriaal en dergelijke is niet gewenst.

Artikel 15 Beroep

Tegen de keuringsuitslag kan beroep aangetekend worden. Een beroep kan bestaan uit een verzoek tot herkeuring of hermeting.

 1. Herkeuring*
  Het KFPS biedt de mogelijkheid tot herkeuring. De herkeuring wordt uitgevoerd door een nieuwe jury. De herkeuring van een paard vindt strikt plaats op de eerst volgende geplande herkeuring. Een aanvraag tot herkeuring dient schriftelijk te worden gedaan, en dient binnen 7 dagen na de keuring van het paard bij het secretariaat van het KFPS aanwezig zijn. Als een paard wordt geherkeurd, vervalt het resultaat van de eerste keuring. Het resultaat van de herkeuring is bindend. Indien een paard tijdens de eerste keuring lineair gescoord is, zal tijdens de herkeuring een nieuw lineair scoreformulier worden opgesteld.
 2. Hermeting
  Bezwaar tegen de meting kan tot een kwartier na de meting schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Hermeting geschiedt door een andere persoon, die wel dezelfde maatstok gebruikt. De uitkomst van de hermeting is bindend. Daartegen kan dus geen bezwaar worden aangetekend.

*een herkeuring is een beroepsmogelijkheid op de oorspronkelijke keuring. Een herkeuring wordt uitgevoerd zoals dat bij een beroep in algemene zin te doen gebruikelijk is. Dit betekent dat de herkeuringsjury met in achtname van het beoordelingsresultaat van de oorspronkelijke keuring, een eigen afweging maakt. Het beoordelingsresultaat kan bestaan uit de primeringsgegevens als de cijfermatige onderbouwing van het beoordelingsresultaat (zoals een lineair scoreformulier). De uitslag van een herkeuring kan gunstiger, gelijk of ongunstiger zijn in vergelijking met de oorspronkelijke keuring. Het resultaat van een herkeuring vervangt onherroepelijk het beoordelingsresultaat tijdens de oorspronkelijke keuring.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

Voor schade en ongelukken aan personen, paarden en materiaal stelt het KFPS zich niet aansprakelijk. De deelnemers en bezoekers zijn aanwezig op eigen risico. De eigenaren onderwerpen zich aan de gestelde bepalingen en het tuchtreglement. Door mede te dingen verklaren de inzenders zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de uitspraak van het bestuur. Zowel wat de beoordeling der paarden als wat de uitleg van de bepalingen aangaat.

Artikel 17 Uitsluiting

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van dit reglement kan het KFPS een paard uitsluiten van deelname. Tevens kunnen keuringsuitslagen door het KFPS ongeldig verklaard worden, als (nadien) blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan.