KFPS logo

Stamboek

Bestuur, commissies en raden

Het KFPS heeft verschillende geledingen. Zo zijn er beleidsbepalende organen, adviserende en uitvoerende organen en externe commissies. Onderstaand een overzicht van alle commissies en raden die een rol spelen binnen het KFPS. Het Algemeen Bestuur heeft een beleidsbepalende functie. Onderaan deze pagina vindt u het rooster van aftreden van de commissies en raden.

Bestuur

Naam: Tineke Schokker-Strampel
Functie: Voorzitter
E-mailadres: tinekeschokker@kfps.nl
Portefeuille: Communicatie en aansturing directeur – HR, integriteit en cultuur, incidentmanagement, buitenlanden en WFHO

Naam: Miel Janssen
Functie: Penningmeester
E-mailadres: mieljanssen@kfps.nl
Portefeuille: Financiën, IT en automatisering, juridisch, fokwaarden/data analyse, fokbeleid, fokdoel, fokkerijraad, gezondheid, karakter, exterieur, beweging en sport

Naam: Ella Wiersma
Functie: Vice voorzitter
E-mailadres: ellawiersma@kfps.nl
Portefeuille: Integriteit en cultuur, keuringsbeleid, inspectie, HKC, buitenlanden en WFHO, St. Faderpaard, Royal Friesian Club

Naam: Jan Veldhuis
Functie: Secretaris
E-mailadres: janveldhuis@kfps.nl
Portefeuille: Structuur en organisatie, fokverenigingen & regio’s, keuringsbeleid, inspectie, HKC, juridisch, stamboekregistratie

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die uit de regiovergaderingen door de leden zijn gekozen en heeft een controlerende functie. De Ledenraad kent twee interne commissies:
1. Vertrouwenscommissie: heeft tot taak het selecteren van kandidaten voor het vervullen van (komende) vacante plaatsen in het bestuur en beoordeelt het functioneren van de bestuursleden.
2. Financiële commissie: heeft namens de ledenraad tot taak het doen van onderzoek naar financiële aangelegenheden van het KFPS.

Ereleden

Sietse de Boer, Garijp
Cees Roozemond, Bergen

Leden van Verdienste

Jan Hendriks, Lithoijen
Jelle de Vries, Idskenhuizen
Detlef Elling, Klötze (Duitsland)

World Friesian Horse Organisation

De World Friesian Horse Organisation is het overlegorgaan van het bestuur van het KFPS met de besturen van de buitenlandse vereniging. Het bestuur van de WFHO wordt gevormd door voorzitter en secretaris van het KFPS, de drie buitenlandse ledenraadsleden een afgevaardigde vanuit de Duitse en Noord-Amerikaanse vereniging.

Inspectie, (verrichtings)jury en paspoortconsulenten

Inspectie:

De algemene taken zijn het formuleren en het uitvoeren van het keuringsbeleid, dat afgestemd moet zijn op het door de ledenraad vastgestelde fokdoel en fok- en selectiebeleid als vastgelegd in het reglement stamboekwezen.

Inspectieleden:
Sabien Zwaga
Piet Bergsma
Jan Hellinx
Corrie Terpstra-van der Meer
Popke van der Meulen (aspirant)
Manuel Gasseling (aspirant)

Jury:

De jury is belast met de uitvoering van het keuringsbeleid.

Juryleden:
Ulrike Beissner (Duitsland)
Dik Brummel
Annemieke Elsinga
Esther Reen
Jolanda Slootjes
Frans Smits
Willem Sonnema
Wil Thijssen (senior)
Johan van der Velde
Peter de Meulmeester
Wieneke Blom
Marissa Visser (aspirant)
Anouk Holleman (aspirant)
Antje Galema-Holtrop (aspirant)
Ellen van Gastel (aspirant)
Maartje Nagtegaal-Valkering
Petra Smit (aspirant)
Esther van Wijk-Rosier (aspirant)

Verrichtingsjury

De verrichtingsjury is belast met de jurering van de ABFP- en IBOP-testen.

De verrichtingsjury bestaat uit:
Nella Bijlsma
Gotien Sipsma
Hergen van Hall
Kristel van Duren Bodewes
Corrie Rave
Jos van der Wal
Ito Werkman

Paspoortconsulenten

Het team paspoortconsulenten is belast met de uitvoering van het I&R reglement van het KFPS.

Het team bestaat uit:
Jaap van der Meulen (coördinator)
Lammert Jager
Doede de Jong
Obe Mous
Ilse Niesing
Iris Bakker
Femmie de Groot
Arend Kuperus
Aukje Veldman-Boomsma
Baukje de Jong
Jan Wietse de Boer
Johan Hielkema

Fokkerijraad

De fokkerijraad adviseert het KFPS-bestuur inzake het fokdoel en het fok-en selectiebeleid binnen het KFPS.

De volgende personen hebben zitting in de fokkerijraad:
Tjitze Bouma (voorzitter)
Brandt Schaap
Sander Putman
Esther Liano
Sietske Oosterbaan
Marc-Peter Spahn
Hans Boersma
Jan Vriend

Externe commissies

Tuchtcommissie

De tuchtcommissie behandelt overtredingen, zoals vastgesteld in het tuchtreglement van het KFPS en bestaat uit de volgende personen:
Mr. M.L. Blackstone
Mr. M. Brinksma
Mr. A.J. Roos.
Plaatsvervangend lid: Mr. P.A. van der Vliet

Commissie van beroep

Het tuchtreglement geeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtraad bij de commissie van beroep. De commissie van beroep bestaat uit de volgende personen:
Mr. C.M. Telman
Mr. E.J. Kuiters
Mr. P. Wijnands
Plaatsvervangend lid: Mr. K.E. Wielenga

College van appèl

Het College van appèl heeft tot taak namens de ledenraad het behandelen van een uitspraak over een door een lid gedaan beroep tegen een besluit van het bestuur. Het College van appèl bestaat uit de volgende personen:
Mr. K. Bunk
C. de Vrieze
mw. A. Kroondijk
Plaatsvervangend lid: Mw. E. Revet en W. de Vries

Klachtenadviescommissie

Deze is ingesteld om het bestuur te adviseren in zake schriftelijk ingediende klachten over gedragingen van het bestuur, commissies, functionarissen, directie en overige werknemers van het KFPS, een en ander als bedoeld in de door het bestuur vastgestelde klachtenprocedure KFPS. De klachtenadviescommissie bestaat uit de volgende personen:
Mr. L.H. Haarsma
P. Hoekstra
Mr. W. Sleijfer

Integriteitscommissie

De integriteitscommissie adviseert bij de benoemingen van functionarissen in het geval van dubbelfuncties en adviseert bij vragen en geschillen in relatie tot integriteitskwesties binnen het KFPS. De integriteitscommissie bestaat uit de volgende personen:
D. Andela (voorzitter)
Mw. E. Rosheuvel
Mw. N.A.M. Wygman (secretaris)
Plaatsvervangende leden: Mw. F.A.M.H. Severijnen, H.J. Bodiféé

Roosters van aftreden commissies en raden

Klik hier voor het rooster van aftreden